INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. DA.2501.59.2019Znak sprawy: DA.2501.59.2019      

                                                           

WYKONAWCY

 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla uczestników projektu pn. Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”
Zamówienie nr: DA.2501.59.2019.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez:

OK System Polska S.A.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa

 Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
1)  Kryterium nr 1: „C – Cena” – 60 pkt,
2)  Kryterium nr 2: „L – Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych w Polsce” – 40 pkt.
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 142 560,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował w kryterium liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych w Polsce najwyższą liczbę obiektów tj. 3000 lub więcej.
Wykonawca uzyskał 100 punktów, w tym w kryterium:
1)  Kryterium nr 1: „C ” – 60 pkt,
2)  Kryterium nr 2: „L” – 40 pkt.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację:

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy KRYTERIUM „Cena”
- liczba punktów
w kryterium [C]
KRYTERIUM
„Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych w Polsce”
- liczba punktów 
w kryterium [L]
Łączna liczba
punktów
PŁ = C + L
1 Benefit Systems S.A.
ul. Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
50,52 40,00 90,52
2 OK System Polska S.A.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
60,00 40,00 100,00

 Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 21.09.2019
Data udostępnienia informacji: 21.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2019 23:36 Aktualizacja treści Anna Melki
21.09.2019 23:27 Aktualizacja treści Anna Melki
21.09.2019 23:25 Aktualizacja treści Anna Melki
21.09.2019 23:23 Aktualizacja treści Anna Melki
21.09.2019 23:20 Aktualizacja treści Anna Melki
21.09.2019 23:18 Aktualizacja treści Anna Melki