Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę trybun składanych dla potrzeb Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia, dnia 21 października 2016 roku.
 
L.dz. 5832/2016
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.67.2016
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę trybun składanych dla potrzeb Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę trybun składanych dla potrzeb Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
Uzasadnienie:
Zamawiający po otrzymaniu zapytań do niniejszego postępowania dokonał szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia. W wyniku ustaleń okazało, się iż nie ma możliwość wykonania zamówienia ze względu na dysponowanie ograniczoną powierzchnią na dokonanie zabudowy trybunami o opisanych parametrach.
Po konsultacjach z specjalistą do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego wykonanie zamówienia w opisanym zakresie, spowodowałoby niespełnienie warunków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie minimalnych szerokości dróg ewakuacyjnych.
 
W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.10.2016
Data udostępnienia informacji: 21.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2016 14:40 Dodanie informacji Maciej Zaborski