Informacja o unieważnieniu postępowania na Dostawę odzieży sportowej dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.

Gdynia, dnia 22 czerwca 2018 roku.
 
L.dz. 3311/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.46.2018
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę odzieży sportowej dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odzieży sportowej dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22 czerwca 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2018
Data udostępnienia informacji: 22.06.2018