Informacja o odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, biurowego dla ZSO nr 8 w Gdyni

Gdynia, dnia 09.08.2019r.
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, biurowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A, część 1.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o odrzuceniu oferty złożonej w ramach części nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucono ofertę firmy Delkom 2000 Sp. z o. o., ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo, złożoną w ramach części postępowania nr 1.
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca 2000 Sp. z o. o., zaoferował w ofercie laptop model HP ProBook 450 G5. Wskazany model laptopa nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał komputera przenośnego szt. 35, o następujących wymiarach: szerokość max 365 mm, głębokość max 257 mm, wysokość max 19 mm. Zaoferowany przez Wykonawcę laptop przekracza maksymalne parametry wskazane przez Zamawiającego. Zgodnie z weryfikacją przeprowadzoną na oficjalnej stronie internetowej producenta urządzeń HP, Zamawiający ustalił, iż laptop HP ProBook 450 G5 posiada następujące parametry: szerokość 376 mm, głębokość 263 mm, wysokość 20,9 mm.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym przypadku komputery przenośne zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy Delkom 2000 Sp. z o. o., ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo, podlega odrzuceniu.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - dział VI "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art. 198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 09.08.2019
Data udostępnienia informacji: 09.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2019 12:29 Dodanie informacji Bożena Wodzak