Zawiadomienie o wyborze oferty w cz. 2, 3, 4 w przetargu nieogr. na: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, biurowego dla ZSO nr 8

Gdynia, dnia 09.08.2019r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, biurowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A, część 2, 3, 4.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, terminu realizacji zamówienia:
1. Część nr 2, jedyna złożona oferta:
NETPOL Piotr Kurzepa
SERWIS KSEROKOPIAREK I MASZYN BIUROWYCH
80-017 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 165D
NIP 548-106-40-82
Cena brutto: 46.802,73 zł
Termin realizacji zamówienia: 9 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 100,00 punktów.
2. Część nr 3, jedyna złożona oferta:
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4
NIP 948 252 85 07
Cena brutto: 15.418,05 zł
Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 100,00 punktów.
3. Część nr 4, jedyna złożona oferta:
iMedia
Joanna Sawicka
Ul. produkcyjna 98A
15-680 Białystok
NIP 966-084-88-47
Cena brutto: 47.047,50 zł,
Termin realizacji zamówienia: 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 100,00 punktów.
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art. 198.
7. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 09.08.2019
Data udostępnienia informacji: 09.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2019 12:31 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
09.08.2019 12:21 Dodanie informacji Bożena Wodzak