Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas zawodów w biegach przeszkodowych 2019 roku

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów w biegach przeszkodowych organizowanych na terenie Gdyni w III kwartale 2019 roku”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Ofertę sklasyfikowano następująco wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Ekspozycja nazwy lub logo Miasta Gdyni na odzieży dla osób pracujących podczas Zawodów” 15%, kryterium „Ekspozycja nazwy lub logo Miasta Gdyni na odzieży dla zawodników” 25%.

1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Fundacja OCR Events z siedzibą w Gdyni (81-553) przy ulicy ul. Bernadowskiej 1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Ekspozycja nazwy lub logo Miasta Gdyni na odzieży dla osób pracujących podczas Zawodów 15% = 15 punktów,
3) Ekspozycja nazwy lub logo Miasta Gdyni na odzieży dla zawodników 25% = 0 punktów,
Łączna liczba punktów =  75 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 24.500,00 zł.
 
2.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 29.08.2019
Data udostępnienia informacji: 29.08.2019