Dostawę wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy GCS

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                                                                                                                                              
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Dostawę (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona).
 
Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” - 60%, kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do koordynowania zamówienia” - 30%,
kryterium „Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy” - 10%.
   
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Przemysława Wrembel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Setlight Przemysław Wrembel z siedzibą w Gdyni (81-388) przy ul. Świętojańskiej 82/4. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 
1)  cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)  Doświadczenie osób wyznaczonych do koordynowania zamówienia 30% = 30 punków,
3)  termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 10% = 10 punktów,
 i łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.  

Cena oferty brutto wynosi  97.170,00zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 04 maja 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 27.04.2018
Data udostępnienia informacji: 27.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2018 13:22 Dodanie informacji Anna Urbańska