Dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019

Ogłoszenie nr 510021813-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502867-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 – bariery drogowe, 79810000-5 - usługi drukowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie w okresie, o którym mowa w ust. 5 i 6) i rozstawienie będących własnością Wykonawcy (lub znajdujących się w jego dyspozycji) barierek na potrzeby zabezpieczenia i wytyczenia 10 km trasy czterech biegów, wyścigu MTB Gdynia Maraton oraz imprezy „Aktywne Lato” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz rysunkiem barierek stanowiących załącznik nr 7 i 8 do SIWZ z podziałem na 2 części. 3. Barierki każdorazowo ustawione będą na terenie Miasta Gdyni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z planem trasy przygotowanym przez Zamawiającego dla każdego biegu oraz imprezy. 4. Barierki w ramach poszczególnych biegów/imprez ustawiane będą: 1) w wyznaczonych ciągach np. wzdłuż ulicy, 2) w wyznaczonych punktach np. grupach po 50 sztuk. 5. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek wolnostojących w różnych miejscach Miasta Gdyni (w tym na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo w przypadku imprezy, o której mowa w pkt 2) dla potrzeb organizacji: 1) Biegu Urodzinowego: a) barierki wolnostojące w ilości 600 sztuk, w nocy z dnia 15.02.2019 roku na dzień 16.02.2019 roku, tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 16.02.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 17.00 do godziny 20.00 w dniu 16.02.2019 roku, b) dodatkowych barierek wolnostojących w ilości 1.600 sztuk, w nocy z dnia 16.02.2019 na dzień 17.02.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 17.02.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 15.00 do godziny 2.00 w dniu 18.02.2019 roku, 2) Biegu Europejskiego: barierek wolnostojących w ilości 1.000 sztuk, w nocy z dnia 11.05.2019 roku na dzień 12.05.2019 roku, w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 12.05.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 19.00 do godziny 4.00 w dniu 13.05.2019 roku. 3) Nocnego Biegu Świętojańskiego: barierek wolnostojących w ilości 1.600 sztuk, w nocy z dnia 27.06.2019 roku na dzień 28.06.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 28.06.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 03.00 w dniu 29.06.2019 roku do godziny 11.00 w dniu 29.06.2019 roku, 4) Biegu Niepodległości: barierek wolnostojących w ilości 1.600 sztuk, w nocy z dnia 10.11.2019 roku na dzień 11.11.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2019 roku. 6. Druga część zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek skośnych wraz z nadrukiem w różnych miejscach Miasta Gdyni (w tym na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo w przypadku imprezy, o której mowa w pkt 2) dla potrzeb organizacji: 1) Biegu Urodzinowego - w ilości 250 sztuk; w nocy z dnia 15.02.2019 roku na dzień 16.02.2019 roku, w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 16.02.2019 roku, następnie od godziny 15:00, w dniu 16.02.2019 roku, do godziny 6:00, w dniu 17.02.2019 roku, przenieść rozstawione barierki z parkingu przy Ch. Riviera i rozstawić na ul. Kazimierza Górskiego. Rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 16.00, w dniu 17.02.2019 roku do godziny 21.00 w dniu 17.02.2019 roku, 2) Biegu Europejskiego- w ilości 250 sztuk, w nocy z dnia 11.05.2019 roku na dzień 12.05.2019 roku, w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 12.05.2019 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 19.00 do godziny 2.00 w dniu 13.05.2019 roku, 3) Nocnego Biegu Świętojańskiego - w ilości 250 sztuk; w nocy z dnia 27.06.2019 roku na dzień 28.06.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 28.06.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 03.00 w dniu 29.06.2019 roku do godziny 8.00 w dniu 29.06.2019 roku, 4) Biegu Niepodległości - w ilości 250 sztuk, w nocy z dnia 10.11.2019 roku na dzień 11.11.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2019 roku, 5) wyścigu MTB Gdynia Maraton - w ilości 250 sztuk, w nocy z dnia 7.09.2019 roku na dzień 8.09.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 8.09.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 20.00 do godziny 02.00 w dniu 10.09.2019 roku, 6) imprezy „Aktywne Lato” - w ilości 20 sztuk, na terenie plaży miejskiej w Gdyni w okresie od 15.06.2019 roku do 31.08.2019 roku, rozpoczęcie zbierania barierek w dniu 31.08.2019 roku. 7.Terminy dostarczenia i rozstawienia barierek mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie co najmniej jednego tygodnia przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą i rozstawieniem barierek. 8.Zamawiający informuje, iż ilości barierek wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy, szczególnie w przypadku gdyby bieg/impreza został/a odwołany/a lub gdyby przekazano go/ją do realizacji innemu Podmiotowi, bez prawa do wynagrodzenia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9.Opis pierwszej części przedmiotu zamówienia dotyczącej dostawy barierek wolnostojących: 1)elementy barierki: podstawa/nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką, 2)konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z części, 3)materiał: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 4)estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 5)wszystkie dostarczone barierki mają być tego samego typu i rozmiaru, 6)szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 195 cm, ale nie więcej niż 305 cm, 7)wysokość jednej barierki: wynosi minimum 95 cm ale nie więcej niż 155 cm, 8)szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 45 cm, jednocześnie odległość od krawędzi podstawy/nogi do powierzchni bocznej barierki właściwej nie może być większa niż 35 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, 9)wypełnienie części właściwej barierki: żebrowane bez wypełnienia pełnego; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 10)grubość poszczególnych żeberek: wynosi od 1,2 cm do 2.5 cm, a odległość pomiędzy żeberkami wynosi od 10 cm do 16 cm, 11)w górnej części barierki wystarczająca ilość miejsca pomiędzy żeberkami aby umożliwić zawieszenie na barierkach banerów reklamowych z rozstawem oczek montażowych 40 cm – 60 cm, 12) barierki po połączeniu mają mieć możliwość ustawienia względem siebie pod kątem 330 stopni, 13)odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14)odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej wynosi maksymalnie 25 cm, 15)Wykonawca zapewni elementy dociążające barierki, które ochronią barierki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. silnymi wiatrami). Elementy dociążające muszą być schludne, jednakowe w ramach imprezy, nie wystające poza nogi barierki. 10.Opis drugiej części przedmiotu zamówienia dotyczącej dostawy barierek skośnych wraz z nadrukiem: 1)elementy barierki: podstawa/nogi, barierka skośna i element łączący z kolejną barierką, 2)konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję (tj. barierka nie może być złożona z części) z możliwością ekspozycji reklamy o wymiarach nie mniejszych niż 100 x 200 cm - przy czym płyta z nadrukiem musi być tej samej powierzchni co barierka skośna. 3)reklama nadrukowana w kolorze w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż 1440 DPI, na płycie PCV komórkowego o grubości minimum 10 mm, umieszczona na barierce w sposób estetyczny i stabilny, 4)wzór nadruku przekazany zostanie przez Zamawiającego tydzień przed każdą planowaną imprezą, Wykonawca wydrukuje nadruk we własnym zakresie i na własnym podłożu, 5)kąt powierzchni ekspozycyjnej względem podłoża musi zawierać się w przedziale 60 - 80 stopni, 6)materiał barierki skośnej: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 7)estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 8)wszystkie dostarczone barierki mają być tego samego typu i rozmiaru, 9)szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 195 cm, ale nie więcej niż 305 cm, 10)wysokość jednej barierki: wynosi minimum 95 cm ale nie więcej niż 155 cm 11)szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 80 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, nogi barierki nie mogą wystawiać przed stronę z nadrukiem (ekspozycyjną) 12)wypełnienie części właściwej barierki: wypełnienie pełne; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze uniemożliwiające wygięcie się płyty z nadrukiem, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 13)odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14)odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej nie może wynosić więcej niż 5 cm, 15)Wykonawca zapewni elementy dociążające barierki, które będą chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. silnymi wiatrami). Elementy dociążające muszą być schludne, jednakowe w ramach imprezy, nie wystające poza nogi barierki. 11.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w odniesieniu do danej części zamówienia całości przedmiotu zamówienia dotyczącego tej część zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności: 1)transport barierek przed biegiem/imprezą i po biegu/imprezie, 2)dostarczenie i rozstawienie barierek zgodnie z planem Zamawiającego, 3)zebranie barierek po biegu/imprezie. 12.Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozstawienia barierek zgodnie z dokumentami przedmiotowych barierek oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania, 3) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 13. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 15. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub na obie części zamówienia. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 19. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 34928110-2
Dodatkowe kody CPV: 79810000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa (udostępnienie) barierek dla potrzeb GCS w 2019r.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89600.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Agencja Artystyczno - Usługowaw BOGART
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Walecznych 11-13
Kod pocztowy: 80-513
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 101470.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101470.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101470.08
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa(udostęponienie)barierek dla potrzeb GCS w 2019r.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 72450.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 103443.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 103443.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 103443.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Gdynia, dnia 29 stycznia 2019 roku.
L.dz. 623/2019                                                                 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.6.2019
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie I  części postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zmianami.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania w odniesieniu do części I postępowania na „Dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019”.
 
1. W postępowaniu do I części zamówienia wpłynęła jedna oferta

2. Zamawiający sklasyfikował złożoną ofertę następująco (wg kryterium: cena brutto oferty 60%, poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO 20%, jakość dostarczonych barierek 20%)

3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
4. Wybrano ofertę złożoną przez Stanisława Boguckiego i Tomasza Boguckiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczno - Usługowa „BOGART” s.c Stanisław, Tomasz Boguccy z siedzibą w Gdańsku  (80-513) przy ul. Walecznych 11-13. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów,
2) poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO 20% = 20 punktów,
3) jakość dostarczonych barierek 20% = 20 punktów,
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi: 101.470,08 zł.
 
5. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 01 luty 2019 roku.

Gdynia, dnia 29 stycznia 2019 roku.
L.dz. 624/2019                                                                 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.6.2019

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie II  części postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zmianami.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania w odniesieniu do części II postępowania na „Dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019”.
 
1. W postępowaniu do II części zamówienia wpłynęła jedna oferta:
 
2. Zamawiający  sklasyfikował złożoną ofertę następująco (wg  kryterium: cena brutto oferty - 60% , rozdzielczość nadruku - 20%, poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO  -20%)

3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Wybrano ofertę złożoną przez Stanisława Boguckiego i Tomasza Boguckiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczno - Usługowa „BOGART” s.c Stanisław, Tomasz Boguccy z siedzibą w Gdańsku  (80-513) przy ul. Walecznych 11-13. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)      cena brutto oferty 60% = 60 punktów,
2)      rozdzielczość nadruku 20% = 20 punktów,  
3)      poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO 20% = 20 punktów,
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi: 103.443,00.
 
5. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 01 luty 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 29.01.2019
Data udostępnienia informacji: 29.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2019 12:00 Aktualizacja treści Anna Urbańska