Dostawę sprzętu/artykułów sportowego/ych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawę sprzętu/artykułów sportowego/ych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikającą z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Termin dostawy zamówienia” 40%
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Andrzeja Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą F.H.U TREES – SPORT Andrzej Szymański z siedzibą w Rzeszowie (35-005) przy ulicy pl. Jana Kilińskiego 6. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    termin dostawy zamówienia 40% = 40 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 7.158,11 zł.
 
4.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 29 maja 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 23.05.2019
Data udostępnienia informacji: 23.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2019 15:40 Aktualizacja treści Anna Urbańska
05.06.2019 15:37 Aktualizacja treści Anna Urbańska