Dostawa wykładziny ochronnej na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 500293530-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wykładziny ochronnej na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 644115-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500266832-N-2018, 500270930-N-2018, 500272343-N-2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wykładziny ochronnej na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.80.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 39534000-4 - przemysłowe pokrycia podłogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu fabrycznie nowej wykładziny ochronnej w płytach o łącznej powierzchni 1536 m2 wraz z wózkiem do jej transportu. 3. Opis wykładziny: 1) 768 płyt o łącznej powierzchni 1536m2, 2) parametry pojedynczej płyty: a) wymiar 1000x2000 mm, b) całkowita grubość płyty 5mm - 8mm, c) waga 1 płyty od 7,0kg do 8,0kg, 3) wykładzina wykonana z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze grafitowym (RAL 7016 lub zbliżony kolorystycznie), 4) niebrudząca, 5) odporna na uszkodzenia mechaniczne, 6) wykonana na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin) gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi, 7) spód wykładziny wykonany w jasnym niebrudzącym kolorze, 8) tłumienie dźwięku 18-19dB, 9) wykładzina musi spełniać aktualną normę trudno zapalności tj. spełniać wymagania co najmniej klasy Bfl-s1 wg normy PN-EN -13501-1+A1:2010 lub równoważnej, 10) wykładzina musi spełniać polskie wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 11) wykładzina musi spełniać aktualną normę PN-EN 1307+A2:2018-05 lub równoważnej - Włókiennicze pokrycia podłogowe, 12) wykładzina musi gwarantować pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty). 4. Opis wózka do transportu płyt wykładziny ochronnej: 1) ładowność min 130 płyt wykładziny, 2) dopuszczalne obciążenie wózka minimum 1100kg, 3) platforma wykonana ze sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o wymiarach minimum 1000x2000 mm, 4) wózek wyposażony w 4 koła skrętne (w tym co najmniej 2 koła z hamulcem) o średnicy minimum 200mm i nośności minimum 400kg, 5) gabaryty wózka: a) długość całkowita w przedziale od 2000mm do 2300mm, b) szerokość całkowita w przedziale od 1000mm do 1100mm.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39534000-4
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 180000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Roger Żółtowski Interplastic
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gdyńska 45
Kod pocztowy: 80-209
Miejscowość: Tuchom
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 217960.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 217960.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217960.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.12.2018
Data udostępnienia informacji: 07.12.2018