Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni

04/11/2019    S212    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Wyposażenie placów zabaw
2019/S 212-519662
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Tomasz Klein
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna gminy miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.35.2019
II.1.2)Główny kod CPV37535200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 
Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 94 015.43 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni żwirowej oraz ogrodzenia z furtką w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci” opracowanym przez „Indom” Mieczysław Tkaczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki nr 1–2 do umowy.
2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci o konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo oraz obiektów małej architektury w postaci elementów gotowych dostarczonych przez producenta opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci:
a) urządzenia o nazwie: zestaw wielofunkcyjny – 1 zestaw – składający się z 2 wież z dachem dwuspadowym, gry w kółko i krzyżyk, 2 zjeżdżalni, tunelu „tuba”, ścianki wspinaczkowej, bulaja, drabinki linowej, przeplotni linowej łukowej i pionowej. Płyty ścianek wykonane z polietylenu HDPE i tworzywa HPL, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Kolorystyka: słupki, konstrukcja, elementy stalowe – szary metaliczny (RAL 9006); daszki, płyty boczne zjeżdżalni i schodów, płyty pełniące funkcje barierek – zielony (RAL 6018) i niebieski (RAL 5015 lub RAL 5012);
b) urządzenia o nazwie: huśtawka wahadłowa podwójna z jednym siedziskiem dla dzieci młodszych – 1 sztuka – siedziska o konstrukcji aluminiowej i ze stali nierdzewnej, pokryte miękką gumą EPDM lub poliuretanem, zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej. Kolorystyka: słupki, konstrukcja, elementy stalowe – szary metaliczny (RAL 9006); górna belka – zielony (RAL 6018),
c) urządzenia o nazwie: karuzela tarczowa – 1 sztuka – o konstrukcji stalowej z wykorzystaniem antypoślizgowej płyty podestowej HDPE. Kolorystyka: podest - zielony (RAL 6018); stalowy trzon– szary metaliczny (RAL 9006);
d) urządzenia o nazwie: bujak z oparciem na sprężynie – 1 sztuka – płyty ścianek wykonane z polietylenu HDPE, sprężyna ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolorystyka: sprężyna, elementy stalowe – szary metaliczny (RAL 9006); boki z płyty - niebieski (RAL 5015 lub RAL 5012);
e) ławki z oparciem i podłokietnikami - 2 sztuki – o konstrukcji wykonanej z profili stalowych oraz desek drewnianych, polerowanych i frezowanych, malowanych dwukrotnie impregnatem do drewna z kolorem (preferowany kolor impregnatu palisander). Ławka ma zostać posadowiona za pośrednictwem fundamentów betonowych. Kolorystyka: konstrukcja - grafitowy (RAL 7016);
f) kosza na śmieci – 1 sztuka – okrągły o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo z daszkiem o pojemności ok. 35 l. Kosz ma zostać posadowiony za pośrednictwem fundamentów betonowych. Kolorystyka: konstrukcja – szary metaliczny (RAL 9006); kosz - zielony (RAL 6018).
Uwaga! Ostateczny wygląd, materiał i kolorystykę urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury, o których mowa ust. 3 pkt 1 lit. a–f, należy uzgodnić z zamawiającym;
g) tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 sztuka – o konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej. Tarcza tablicy wykonana z blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego wymiarach 70x50 cm, zamontowanej do słupka o wysokości 170 cm. Tablica ma zostać posadowiona za pośrednictwem fundamentów betonowych. Konstrukcja nośna tablicy ma być zabezpieczona antykorozyjnie. Kolorystyka: konstrukcja - szary RAL 9006. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z zamawiającym. Obok regulaminu placu zabaw musi się znaleźć logo Gdynia Sport. Zamawiający dostarczy wykonawcy w dniu podpisania
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni”, znak sprawy: GCS.DZPI.2710.61.2019. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 146-359201 z dnia 31.7.2019 do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 191-464162
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:21/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Mielewczyk Stanisław Firma Prywatna Wielobranżowa Stachtrans
Adres pocztowy: ul. Oliwska 48
Miejscowość: Kielno
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 84-208
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 82 502.93 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:30/10/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.11.2019
Data udostępnienia informacji: 04.11.2019