Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń przy ul. Nagietkowej, dz.1993, obręb Dąbrowa

Ogłoszenie nr 510148812-N-2020 z dnia 10-08-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń przy ul. Nagietkowej, dz. 1993, obręb Dąbrowa
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 551055-N-2020 z dnia 2020-06-16 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń przy ul. Nagietkowej, dz. 1993, obręb Dąbrowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.26.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleb, 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45212221-1 - roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń turystycznych do ćwiczeń i obiektów małej architektury oraz wykonanie nawierzchni ze zrębków drewnianych, na terenie działki 1993, obręb Dąbrowa położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa urządzeń turystycznych do ćwiczeń przy ul. Nagietkowej w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) opracowanym przez firmę „KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur” oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 - ID wniosku 127/2018. 5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie drzew, Uwaga! Prace ziemne w rejonie drzew należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Zamawiający w zakresie robót nie przewiduje usuwania uschniętych drzew. 2) wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych; w tym w szczególności demontaż istniejących urządzeń (zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z wywozem i utylizacją, 3) dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń turystycznych do ćwiczeń oraz obiektów małej architektury w postaci: a) drabinki do podciągania + ławeczki do brzuszków, - 1 kpl.; b) równoważni – 1 kpl.; c) płotków gimnastycznych – 1 kpl. (5 szt.); d) równoważni na sprężynach – 1 kpl.; e) drabinki zręcznościowej – 1 kpl.; f) trapu ruchomego – 1 kpl.; g) pali sprawnościowych – 2 kpl.; h) drążków do pompek – 1 kpl.; i) ławki rekreacyjnej z oparciem i podłokietnikami – 3 szt.; konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, siedzisko, oparcie oraz podłokietniki z drewna sosnowego, malowanego lakierobejcą w kolorze orzech; j) kosza na odpady – 3 szt.; konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016; wykończenie – deski sosnowe, malowane lakierobecją w kolorze orzech; pojemnik – stalowy, ocynkowany; k) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z urządzeń turystycznych do ćwiczeń oraz plan ścieżki - 1 szt., konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze pomarańczowym; tablica – arkusz poliwęglanowy o grubości 6 mm. Uwaga! Zamawiający zmienia treść i wygląd tablicy informacyjnej względem przedstawionej w dokumentacji projektowej. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże mailowo wzór tablicy z regulaminem. Treść tablicy informacyjnej z regulaminem należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem. 4) wykonanie nawierzchni w postaci zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych frakcji ≤ 30 mm w obrębie stref funkcjonowania urządzeń turystycznych do ćwiczeń: a) o grubości 30 cm – ok. 161 m2; b) o grubości 40 cm – ok. 46 m2; c) o grubości zmiennej – ok. 200 m2; Uwaga! Nawierzchnię o grubości 40 cm należy wykonać przy urządzeniu: drabince do podciągania + ławeczce do brzuszków oraz drabince zręcznościowej. Nawierzchnię o grubości 30 cm należy wykonać w rejonie pozostałych urządzeń. Nawierzchnię o grubości 30cm/40cm należy wykonać na powierzchni wyznaczonej przez strefy funkcjonowania urządzeń powiększonej po obwodzie o min.100 mm. Wokół właściwej nawierzchni należy wykonać odcinek przejściowy o zmiennej grubości. 5) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 6. Urządzenia turystyczne do ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 lit. a-h, oraz sposób ich montażu muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16899:2017-02 ”Sprzęt sportowy i rekreacyjny - Sprzęt do parkour - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważnej lub PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważnej. 7. Nawierzchnia, o której mowa w ust. 5 pkt. 4, musi spełniać poniższe warunki: 1) być przepuszczalna dla wody; 2) przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne; 3) amortyzować upadki i chronić przed urazami; 4) wykonana z technologiczne zmiękczonych zrębków drewnianych; 5) frakcja ≤ 30 mm; 6) zapewniać dobre warunki do korzystania z urządzeń turystycznych do ćwiczeń w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 7) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 8) kolorystyka nawierzchni – zrębki drewniane niebarwione, w kolorze naturalnym, 9) być zgodna z wymaganiami aktualnej normy: PN-EN 1177+AC:2019-04 lub równoważną, 10) posiadać atest PZH lub dokument równoważny, 11) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 12) technologicznie zmiękczone zrębki drewniane muszą być odseparowane od gruntu rodzimego za pomocą geowłókniny, 13) zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 8. Urządzenia turystyczne do ćwiczeń oraz tablica z regulaminem muszą zostać zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty należy przysypać nawierzchnią. 9. Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urządzeń turystycznych do ćwiczeń oraz planem ścieżki zdrowia musi posiadać logo Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni (dostępne na stronie http://gdyniasport.pl/logo/). Treść tablicy musi być zgodna z Zasadami stosowania tablic informacyjnych dla zadań realizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Miasto stanowiące załącznik nr 1 do pisma okólnego nr 11 VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2019 r (załącznik nr 13 do SIWZ). Ostateczną treść należy uzgodnić z zamawiającym. 10. Kolorystyka urządzeń oraz małej architektury musi być zgodna z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiącą odpowiednio załącznik nr 9-10 do SIWZ. 12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a dokumentacją projektową pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. 13. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 14. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr 9-10 do SIWZ. 15. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy przed rozpoczęciem montażu. 16. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu, montażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia oraz inne elementy wyposażenia na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów wyposażenia, 3) Po przekazaniu terenu budowy i montażu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren, 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej obok terenu budowy, 5) Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie budowy, 7) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 8) Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. 2019 r. poz.155) i dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) W terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) Odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15 , 15) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: a) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentację projektową powykonawczą, c) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, d) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, e) certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczone urządzenia turystyczne do ćwiczeń odpowiadają normie PN-EN 16899:2017-02 lub PN-EN 16630:2015-06, lub równoważnym, f) certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczona nawierzchnia odpowiada normie PN-EN 1177+AC:2019-04 lub równoważnej, g) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 16) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, 17) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 18) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 19) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 19. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 23. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 24. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 45111300-1, 45112000-5, 45111200-0, 45212221-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 153791.31
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: 1 MOVE Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Morelowa 5/30
Kod pocztowy: 80-174
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 178866.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144279.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 209004.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2020
Data udostępnienia informacji: 16.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2020 13:36 Dodanie informacji Anna Urbańska
24.06.2020 13:25 Aktualizacja treści Tomasz Klein