Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni

16/10/2018    S199    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
2018/S 199-451103

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.11.2018
II.1.2)Główny kod CPV
37410000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń ma wolnym powietrzu, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastej i trawiastej w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu” opracowanymi przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 32 051.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45112720
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia
II.2.4)Opis zamówienia:
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu o konstrukcji stalowej, lakierowanej proszkowo dwuwarstwowo z podkładem cynkowym oraz obiektów małej architektury w postaci elementów gotowych dostarczonych przez Producenta opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej i SIWZ z postępowania nr GCS.DZPI.2710.27.2018;
2) wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastej zgodnie z projektem i SIWZ z postępowania nr GCS.DZPI.2710.27.2018;
3) przygotowanie i zabezpieczenie terenu;
4) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków;
5) wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych o wymiarach 100 x 30 x 8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej z oporem. Ława fundamentowa pod obrzeża ma zostać wykonana na podsypce piaskowej;
6) wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem przy projektowanej inwestycji;
7) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Rozdziale 3 SIWZ w postępowaniu nr GCS.DZPI.2710.27.2018
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni” - Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.27.2018, Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 077-171075 z dnia 20.4.2018 roku, do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 132-300594
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Marek Starczewski Starmax
ul. Rycerska 3
Bąkowo
83-050
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.10.2018
Data udostępnienia informacji: 16.10.2018