Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy ŻeglarzyOgłoszenie nr 510086715-N-2020 z dnia 20-05-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 508345-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 540027663-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 1) 37410000-5 – sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 2) 45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 3) 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr, 1270, , obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ). Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ). 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT). 4. Uwaga: Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie tylko części robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej. Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje prac związanych budową boiska poliuretanowego oraz demontaży. Przedmiot zamówienie nie obejmuje w szczególności: 1) wykonania robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywozu odpadów, w szczególności utylizacji elementów: ważka, bujak, piaskownica, ławka, ogrodzenie, słupki do siatkówki, nawierzchni z kostki brukowej wskazanych w dokumentacji projektowej, 2) wykonania robót ziemnych nie dotyczących terenu siłowni zewnętrznej, 3) wykonania podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska poliuretanowego, 4) wykonania obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 8x30x100 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej nie dotyczących terenu siłowni zewnętrznej, 5) wykonania nawierzchni żwirowej o łącznej powierzchni 126 m2, 6) wykonania nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni około 103m2, przy stanowisku do ping ponga, dookoła boiska, pod stojakami na rowery oraz od strony wschodniej przy dojściu do schodów, 7) demontażu i modernizacji schodków przy projektowanej strefie stanowiska do ping-ponga, 8) demontażu wraz z ponownym montażem, po oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu, w nowej lokalizacji kosza do koszykówki, 9) demontażu wraz z ponownym montażem istniejącego stanowiska do ping ponga, 10) dostawy i montażu małej architektury w postaci: a) ławek młodzieżowych – 5 szt., b) ławki z oparciem i podłokietnikiem – 1szt., c) koszy na śmieci – 2 szt., d) stojaków na rowerowych – 2 szt., e) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska, f) tablicy pamiątkowej, g) totemu informacyjnego, h) dostawy i montażu fabrycznie nowego kosza do koszykówki. 11) demontażu czterech piłkochwytów wraz z ponownym montażem trzech, poddanych renowacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu oraz wymianie siatki na polipropylenową, 12) uporządkowania terenu zadrzewionego w pasie 15 m wzdłuż planowanej inwestycji, usunięcie zalęgających nieczystości, suchych gałęzi, liści, wycinki topól o maksymalnym obwodzie nie przekraczającym 40 cm w wysokości mierzenia 5 cm oraz samosiejki. zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca w cenie ofertowej i w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia powyższych elementów objętych zakresem dokumentacji projektowej. 5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 i 10 do SIWZ, w zakresie dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz budowy nawierzchni pod urządzeniami siłowni. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 2) demontaż obrzeży betonowych w obrębie istniejącego boiska do siatkówki i ich utylizacja, 3) wykonanie robót ziemnych w zakresie siłowni zewnętrznej, 4) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci: a) poręczy równoległych + pylon + drabinka – 1 komplet, b) wyciągu górnego + pylon + wyciskanie siedząc – 1 komplet, c) wioślarza – 1 komplet, d) orbitreka – 1 komplet, e) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z siłowni – 1 szt. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przez wbudowaniem z Zamawiającym, 5) wykonanie nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem o powierzchni 59 m2 w obrębie siłowni zewnętrznej, 6) wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM w kolorze zielonym o powierzchni 26 m2, pod jednym z urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową, 7) wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej w obrębie siłowni zewnętrznej, 8) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 9) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 6. Urządzenia siłowni zewnętrznej oraz tablica z regulaminem muszą być zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty betonowe należy przysypać nawierzchnią. 7. Nawierzchnia bezpieczna, o której mowa w ust. 5 pkt 6) musi być zgodna z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN 1177+AC:2019-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku’’ lub równoważną, PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną oraz posiadać atest PZH lub dokument równoważny. 8. Urządzenia siłowni zewnętrznej opisane w ust. 5 pkt 4 lit. a) do d) oraz tablica z regulaminem opisana w ust. 5 pkt 4 lit. e) muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną. 9. Każde urządzenie siłowni zewnętrznej opisane w ust. 5 pkt 4 lit. a) do d) musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania oraz logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym z załącznika nr 10 do SIWZ. Takie same logo Gdynia Sport musi posiadać tablica informacyjna z regulaminem opisana w ust. 5 pkt 4 lit. e). Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji– księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport dostępne jest na stronie internetowej: http://gdyniasport.pl. 10. Preferowaną kolorystykę urządzeń siłowni zewnętrznej, tablicy informacyjnej oraz nawierzchni bezpiecznej EPDM przedstawiono w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 i 10 do SIWZ. Wykonawca może zaproponować inną, zbliżoną kolorystykę oraz przed wbudowaniem zobowiązany jest skonsultować kolorystykę z Zamawiającym. 11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a dokumentacją projektową pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załączniki nr 9 – 11 do SIWZ. 13. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 14. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr 9-11 do SIWZ. 15. Zamawiający po zawarciu umowy zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy kierownikowi budowy w terminie nie wcześniej niż 15 marca 2020 r., lecz nie później niż 15 kwietnia 2020 r. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru placu budowy w tym okresie. 16. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu i montażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia siłowni zewnętrznej na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów siłowni zewnętrznej, 3) Po przekazaniu placu budowy i montażu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 5) Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 7) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy i montażu, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 8) Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) W terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) Odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 15, 15) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: a) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentację projektową powykonawczą, c) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, d) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, e) certyfikatów lub deklaracji urządzeń siłowni zewnętrznej potwierdzające ich zgodność z aktualną normą PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną, f) certyfikat lub deklaracja zgodności lub inny dokument nawierzchni bezpiecznej, o której mowa w ust.5 pkt. 6) potwierdzający zgodność z aktualnymi normami PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnymi, g) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 16) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, 17) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 18) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i obiektów małej architektury, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 19) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 21. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 13741000-0
Dodatkowe kody CPV: 24511272-0, 34510000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 34780.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ERFIT Karolina Lademann
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kartuska 47/11
Kod pocztowy: 80-141
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39860
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39860
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79950
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.04.2020
Data udostępnienia informacji: 27.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2020 12:23 Aktualizacja treści Maciej Zaborski