Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw na terenie SP nr 8 przy ul. Orłowskiej w Gdyni.

Rozstrzygnięcie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty                                  
                       
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wraz z montażem urządzeń placu zabaw na terenie SP nr 8 przy ul. Orłowskiej w Gdyni, dzielnica Orłowo”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 25%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 15%:
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez WERAN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-433) przy ulicy Nowodworskiej 12/9. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena brutto 60% = 60,00 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów;
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15% = 15 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100,00 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 135 915,00 zł.
 
4.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 10 marca 2021 roku.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2021 14:28 Aktualizacja treści Anna Urbańska
20.01.2021 15:41 Aktualizacja treści Anna Urbańska
23.12.2020 13:31 Dodanie informacji Anna Urbańska