Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Wielkokackiej w Gdyni

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę wraz z montażem urządzeń dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Wielkokackiej w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Macieja Ignaciuk i Tomasza Dąbrowskiego prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą PT s.c. M. Ignaciuk,  T. Dąbrowski z siedzibą w Gdańsku (80-557), przy ulicy Marynarki Polskiej 96. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1) cena 60% = 60 punktów,
2) okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów,
3) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15 % = 10 punktów.
    i  łączna punktacja oceny oferty = 95 punktów.
    Cena oferty brutto wynosi 97.800,00 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 1 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 09 listopada 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.10.2018
Data udostępnienia informacji: 29.10.2018