Dostawa wraz z montażem mebli dla Przedszkola nr 59 w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 50b

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNazwa zamówienia:
Dostawa wraz z montażem mebli do Przedszkola Nr 59 w Gdyni przy ul.Wiczlińskiej 50b
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i terminu realizacji zamówienia.
 
1. W załączeniu przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie wybrano ofertę nr 1 złożoną przez
Nowa Szkoła Sp. z o.o. 90-248 Łódź ul. POW 25 NIP 7250013378
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%,udzielonej gwarancji w miesiącach 40%, oferta uzyskała punktację w wysokości 100 % .
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art. 198.
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Jankowski
Wprowadził informację: Marek Kołodziej
Ostatnio zmodyfikował: Marek Kołodziej
Data wytworzenia informacji: 18.06.2019
Data udostępnienia informacji: 18.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2019 16:46 Dodanie informacji Marek Kołodziej