Dostawa wraz z instalacją urządzenia UPS dla potrzeb serwerowni Stadionu Miejskiego w Gdyni.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 181170-2013 z dnia 2013-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako:...
Termin składania ofert: 2013-05-17

Gdynia: Dostawa wraz z instalacją urządzenia UPS dla potrzeb serwerowni Stadionu Miejskiego w Gdyni.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2013 r. pod numerem: 118879-2013.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181170 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z instalacją urządzenia UPS dla potrzeb serwerowni Stadionu Miejskiego w Gdyni..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31154000-0 - bezprzestojowe źródła energii, 45310000-3 - instalacje elektryczne, 45311100-1 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, 45315700-5 - montaż rozdzielnic, 45314300-4 - kładzenie kabli, 45314200-3 - instalowanie infrastruktury kablowej. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją dodatkowego urządzenia UPS na potrzeby zasilania serwerowni na Stadionie Miejskim w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5 - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą Instalacja UPS na potrzeby serwerowni WDIV na stadionie miejskim w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5 opracowanym przez Annę Kasprzyk SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). 3.Zamówienie obejmuje równocześnie dostawę oraz instalację dostarczonego urządzenia w związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 4.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)dostawę i instalację systemu UPS 40 kVA z 8 minutowym podtrzymaniem zasilania typu Eaton 9355-40-N-8-3x9Ah lub równoważny - 1 komplet, 2)dostawę i instalację Bypassu zewnętrznego 40kVA - 1 sztuka, 3)przygotowanie pola odpływowego w rozdzielnicy RGR (przeniesienie rozłącznika bezpiecznikowego 160A z sekcji RUPS), 4)przełożenie istniejącej linii kablowej YKY 5x50 mm2 w korytkach kablowych - 20 m, 5)układanie kabli YKY 5x35 mm2 w korytkach kablowych - 15 m, 6)zarobienie na sucho końcówek kabli YKY 5x35 mm2 - 2 sztuki, 7)układanie przewodów YLGY 35 mm2 - 80 m, YLGY 25 mm2 - 15 m, 8)zarobienie na sucho końcówek kabli YLGY 35 mm2 - 16 sztuk, YLGY 25 mm2 - 4 sztuki, 9)osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 - 60 sztuk, 10)układane na konstrukcji przewodów Ph90 3x2,5 mm2 - 45 m, 11)przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - 4 otwory, 12)ułożenie i podłączenie przewodów uziemiających LYżo 25 mm2 - 6 m, LYżo 6 mm2 - 6 m, 13)rozruch urządzenia UPS, 14)badanie rozdzielni elektrycznych, 15)sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 5 pomiarów. 5.Wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1)instalacja systemu nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do wykonania instalacji systemu; Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren instalacji systemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia; po przekazaniu terenu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren, 2)realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na czynnym obiekcie w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym, 3)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 4)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace instalacyjne w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie instalacji systemu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem instalacji systemu; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 5)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ i dokumentacją do niej załączoną, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a także zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy, 6)wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 7)odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca, 8)Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem instalacji systemu, 9)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia prac związanych z instalacją systemu; przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 10)po wykonaniu instalacji systemu Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru, 11)Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia gotowości do odbioru, 12)przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację wykonanego systemu składającą się w szczególności z: a)kompletnej dokumentacji technicznej powykonawczej, b)pisemnego oświadczenia kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, c)kart gwarancyjnych, d)certyfikatów, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów/urządzeń, e)dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f)instrukcji użytkowania w języku polskim, g)wszelkich niezbędnych pomiarów; 13)jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy dostawa lub/i prace instalacyjne systemu nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie prac; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia określonego w §2 ust. 1 umowy, 14)odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, 15)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnego sprzętu i materiałów, środka transportu lub może zlecić transport innemu przewoźnikowi, 16)Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 7.Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia, materiały i technologiczne rozwiązania systemowe, zgodne ze swoją ofertą handlową z zastrzeżeniem, że muszą być one o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie. 8.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców w tym również za usterki gwarancyjne. 9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.15.40.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.57.00-5, 45.31.43.00-4, 45.31.42.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Delta Power Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69644,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 42986,04
  • Oferta z najniższą ceną: 42312,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102090,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.06.2013
Data udostępnienia informacji: 20.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2013 12:14 Dodanie informacji Maciej Zaborski