Dostawa wózków do transportu dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                   
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wózków do transportu na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium: „Cena brutto oferty” 60%,   „okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, „termin dostawy zamówienia” 20%).

3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Rogera Żółkowskiego pod nazwą INTERPLASTIC Roger Żółkowski z siedzibą w  Tuchomiu (80-209 Chwaszczyno) przy ulicy Gdyńskiej 45. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena brutto oferty 60% = 60 punktów,
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów,
3)    termin dostawy zamówienia 20%  = 20 punktów,
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 11.889,18 zł.

4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 26 lipca  2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2019
Data udostępnienia informacji: 23.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2019 13:41 Dodanie informacji Anna Urbańska