Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem gotowych konstrukcji dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu


Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem gotowych konstrukcji (brama startowa, scena, ścianka) dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Przemysława Wrembel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Setlight Przemysław Wrembel z siedzibą w Gdyni (81-388) przy ul. Świętojańskiej 82/4. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:  
1)    Cena brutto oferty 60% = 60 punktów;
2)    Rozdzielczość nadruku 30% = 30 punktów;
3)    Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 10% = 10 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 67.527,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.02.2018
Data udostępnienia informacji: 07.02.2018