Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez GCS

Ogłoszenie nr 500083045-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 532449-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.17.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31122000-7 agregaty prądotwórcze, 71314100-3 – usługi elektryczne, 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z obsługą energetyczną agregatu prądotwórczego (będącego własnością Wykonawcy lub znajdującego się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego), podczas imprez sportowych z cyklu PKO Grand Prix Gdyni organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na terenie Gdyni (zwane dalej Imprezami). 3.Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia zapewni dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 60 KVA, we wskazanych terminach i miejscu: 1)11.05.2018 r. gotowość od godziny 8.00 do godziny 21.00 (łącznie 13 godzin pracy), na terenie parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki, 2)12.05.2018 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 21.00 (łącznie 15 godzin pracy) , na terenie parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki, 3)12.05.2018 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 17.00 (łącznie 11 godzin pracy) , na terenie Skweru Kościuszki na wysokości cumowania okręt ORP Błyskawica, 4)12.05.2018 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 17.00 (łącznie 11 godzin pracy) , na terenie Parku Rady Europy przy Skwerze Kościuszki, 5)13.05.2018 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 17.00 (łącznie 11 godzin pracy) , na terenie parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki, 6)13.05.2018 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 15.00 (łącznie 9 godzin pracy) , na terenie Skweru Kościuszki na wysokości cumowania okręt ORP Błyskawica, 7)22.06.2018 r. gotowość od godziny 12.00 do godziny 04.00 w dniu 23.06.2018 r.(łącznie 16 godzin pracy), na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego, 8)11.11.2018 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 18.00 (łącznie 12 godzin pracy), na terenie parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki, 9)11.11.2018 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 18.00 (łącznie 12 godzin pracy) Terminy Imprez, a co za tym idzie dostawy i obsługa energetyczna, o których mowa w ust. 3 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem nie później niż w terminie 1 tygodnia przed planowaną datą imprezy. 4.Zamawiający informuje, iż ilości Imprez wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z którejkolwiek z dostaw, szczególnie w przypadku gdyby Impreza została odwołana lub gdyby przekazano ją do realizacji innemu Podmiotowi. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia/rezygnacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. O rezygnacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 5.Zamówienie obejmuje dostawę wraz z instalacją dostarczonego urządzenia oraz obsługę energetyczną. W związku z tym, iż największy udział wartościowy w nn. zamówieniu mają dostawy, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 6.Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni w szczególności stałą obsługę, bieżący serwis urządzenia/ń oraz paliwo płynne niezbędne do 16 godzinnej pracy urządzenia. 7.W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: 1)dostarczyć urządzenie/a elektryczne (agregat/y prądotwórcze) niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, sprawne, dopuszczone do użytkowania, posiadające wszelkie niezbędne dokumenty techniczne w tym potwierdzające zgodność urządzeń z obowiązującymi normami, 2)do zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej o parametrach spełniających wymogi Prawa Energetycznego i Polskich Norm Elektrycznych, 3)do wykonania tymczasowego uziemienia agregatu prądotwórczego, wykonania pomiaru uziomu potwierdzonego protokołem przez osobę posiadającą uprawnienia pomiarowe, 4)do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonaniu poszczególnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 5)do wyposażenia każdego urządzenia w 100% sprawne okablowanie składające się z: a)dwóch rozdzielni elektrycznych, wyposażonych w 4 gniazda 230V i 1 32A każda, b)5 przewodów siłowych 32A o minimalnej długości 30m każdy, c)20 najazdów kablowych o długości od 0,8 do 1m każdy, minimum dwu kanałowych, zamykanych za pomocą klapki, posiadających możliwość trwałego łączenia się ze sobą, d)10 przedłużaczy 230 V o minimalnej długości 10m każdy, 6)zapewnienia ciągłej pracy agregatu (przy założeniu pracy ciągłej do 16 godzin) wraz z obsługą energetyczną podczas trwania Imprez; przez obsługę energetyczną Zamawiający rozumie oddelegowany przez Wykonawcę, zespół składający się minimum z 3 osób/koordynatorów, w tym co najmniej jedna osoba/koordynator musi posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne typu E i D uprawniające do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 KV oraz do eksploatacji zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, którzy w czasie eksploatacji agregatu/ów w terminie i miejscu wskazanym w ust. 3, zobowiązani będą przebywać na terenie umiejscowienia agregatu/ów, doglądania ich stanu technicznego, usuwania ew. usterek, 7)do demontażu wykonanego wcześniej przez Wykonawcę uziemienia tymczasowego po zakończeniu Imprezy, nie później niż 1 godzinę od zakończenia Imprezy, (zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego). 8.Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia i demontażu, 2)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia elektryczne na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń elektrycznych, 3)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe/demontażowe związane z wykonaniem tymczasowego uziemienia jak i prace związane z umiejscowieniem agregatu/ów w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu/demontażu i umiejscowienia agregatu/ów oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu i umiejscowienia; 4)Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę; 5)Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymania porządku na terenie montażu/demontażu i umiejscowienia agregatu/ów, 6)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym dokumentami technicznymi poszczególnych urządzeń elektrycznych, 7)wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 8)Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych i umiejscowienia agregatu, 9)przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia, 10)wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy,ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 12.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31122000-7
Dodatkowe kody CPV: 71314100-3, 09134100-8, 09132100-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 32310.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: PEZAL PRODUKT LINE Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Miałki Szlak 52 
Kod pocztowy: 80-717 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj/woj.: pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33756.15 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33756.15 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33756.15 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 17.04.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.04.2018 09:45 Dodanie informacji Anna Urbańska