Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych (w 2019 r.) sygn. postępowania EZP/03/2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
 
„Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”
sygn. postępowania EZP/03/2018

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że:
 
1)   na Wykonawcę zamówienia wybrano firmę:
 
„STOL-TRUM” Władysław Pęciak
Biała 67
98-332 Rząśnia
 
Uzasadnienie: Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)   przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

    Nr
 oferty
Firma (nazwa)
lub imię i nazwisko oraz
adres oferenta
    Cena
   - pkt
 Termin        dostawy
    -pkt
   Termin
  płatności

   - pkt
   Łączna
     ilość

     -pkt
   UWAGI
    1 „STOL-TRUM”
Władysław Pęciak
Biała 67 98-332 Rząśnia
   
    6,00

     3,00     1,00      10
       -

  
3)   Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdynia, 03.12.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 03.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.12.2018