Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych (w 2018 r.) sygn. postępowania EZP/01/2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
 
„Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych”
sygn. postępowania EZP/01/2017
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że:
 
1)   na Wykonawcę zamówienia wybrano firmę:
 
„STOL-TRUM” Władysław Pęciak
adres siedziby: Biała 67 (98-332 Rząśnia)
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)   przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

 
     Nr
  oferty
               Firma (nazwa)
          lub imię i nazwisko oraz
                 adres oferenta

    
     Cena

   -punkty


             Jakość          asortymentu
 - punkty
Termin płatności
      -punkty
   Łączna ilość
      punktów
     1 „STOL-TRUM”
Władysław Pęciak            
Biała 67 (98-332 Rząśnia)
6,00 3,00 1,00           10
     2 P.P.H. „STOLARNIA-TWARÓG” Janusz Twaróg
64-820 Szamocin,                         ul. Ogrodowa 2
5,66 3,00 1,00         9,66
     3 „Zakład Pogrzebowy”
Tadeusz Porożyński
89-600 Chojnice,                         ul. Gdańska 3
5,65 3,00 1,00         9,653)   Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
 
 
 
 
 
Gdynia, 16.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 16.11.2017
Data udostępnienia informacji: 16.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2017 12:56 Inne Jarosław Turosz
16.11.2017 12:55 Dodanie informacji Jarosław Turosz