Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych - sygn. postępowania EZP/02/2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych” - sygnatura postępowania EZP/02/2021
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe
„STOLARNIA TWARÓG”

Janusz Twaróg
adres siedziby: Szamocin, ul. Ogrodowa 2
64-820 poczta Chodzież
 
Uzasadnienie: w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez Wykonawcę nie podlega odrzuceniu i w kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt. Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
-  (art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert
 i łączną punktacja:

Nr
oferty
Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty Kryterium
Cena
 
- pkt.
Kryterium
Termin dostawy
- pkt.
Łączna ilość
pkt.
     Uwagi
     1 Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „STOLARNIA TWARÓG”
Janusz Twaróg
Szamocin, ul. Ogrodowa 2
64-820 poczta Chodzież
60,00 40,00 100,00 -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 04.08.2021
Data udostępnienia informacji: 04.08.2021