Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych EZP 07/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na:
 
DOSTAWĘ TRUMIEN I AKCESORIÓW POGRZEBOWYCH"
NR EZP 07/2015
 
 
działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, o:
 
I.     Wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
 
Na wykonawcę zamówienia wybrano firmę:
 
„STOL-TRUM" Władysław Zygmunt Pęciak
Biała 67 (98-332 Rząśnia)
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
 
II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena                 (waga 60%)
Jakość
asortymentu
(waga 40%)
 
Łączna ilość pkt.
 
1
„Zakład Pogrzebowy" Tadeusz Porożyński
89-600 Chojnice, ul. Gdańska 3
 
 5,46 pkt.
 
 4,00 pkt.
 
9,46 pkt.
 
2
„STOL-TRUM" Władysław Zygmunt Pęciak
Biała 67 (98-332 Rząśnia)
 
6,00 pkt.
 
 4,00 pkt.
 
10,00 pkt.
 
 
 
 
 
 
 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 26.11.2015
Data udostępnienia informacji: 26.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2015 12:32 Dodanie informacji Jarosław Turosz