Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny osobistej


 
Gdynia, dnia 17 września 2010 roku
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 93/GP/2010 z dnia 16.09.2010 roku na:
Dostawę środków do utrzymania czystości i higieny osobistej"
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9

WYKONAWCA:
Piotr Mokrzyszak
P.P.H.U. DRACHMA
ul. Rzemieślnicza 14
83-000 Pruszcz Gdański


WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO:
80.156,95 zł.

Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów jest:
Anna Byczkowska
Tel./fax 0-58-622-11-64
adres e-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
 
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie GOSiR - gospodarstwo pomocnicze.
 
Tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2010 r. pod numerem: 256109-2010 oraz zamieszczono na stronie internetowej GOSiR.
Gdynia, dnia 08.09.2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na  „Dostawę środków do utrzymania czystości i higieny osobistej".

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.

 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Marcin Murzyn, Zakład Usługowo- Handlowy MAXMED,
ul. Pomorska 49, 84-252 Orle
126.964,83
2
Piotr Mokrzyszak, P.P.H.U. DRACHMA,
ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański
80.166,95
3
Interchem S.A.
ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia
88.231,57
4
Wojciech Wasylewicz, Firma Handlowo - Usługowa ARKAN,
ul. Migowska 61, 80-287 Gdańsk
153.101,63
 
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
 
Piotr Mokrzyszak, P.P.H.U. DRACHMA,
ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański
80.156,95
cena po uwzględnieniu poprawek rachunkowych
100
2
 
Wojciech Wasylewicz, Firma Handlowo - Usługowa ARKAN,
ul. Migowska 61, 80-287 Gdańsk
84.144,10
cena po uwzględnieniu  poprawek rachunkowych
95,26
3
 
Interchem S.A.
ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia
 
88.231,57
90,85
4
 
Marcin Murzyn, Zakład Usługowo- Handlowy MAXMED,
ul. Pomorska 49, 84-252 Orle
126.969,96
cena po uwzględnieniu poprawek rachunkowych
63,13
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Piotr Mokrzyszak, P.P.H.U. DRACHMA, ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo. Cena oferty brutto wynosi 80.156,95 zł.
 
4.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 17.09.2010
Data udostępnienia informacji: 17.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2010 15:15 Dodanie informacji Paulina Filipowicz
08.09.2010 13:39 Dodanie informacji Paulina Filipowicz