Dostawa samochodu specjalnego-pogrzebowego dla ZCK w Gdyni - sygn. postępowania EZP/01/2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
 
„Dostawę samochodu specjalnego-pogrzebowego dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”  - sygn. postępowania EZP/01/2019


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że:
 
1)   na Wykonawcę zamówienia wybrano firmę:
 
„MORPHEUS - Pojazdy Specjalne”
Józef Lubecki
adres siedziby:  69-110 Rzepin, ul. Morelowa 4b
 
Uzasadnienie: Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)   przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:
  
  Nr
 oferty
Firma (nazwa)
lub imię i nazwisko oraz adres oferenta
    Cena
   - pkt.
      Termin     dostawy
- pkt.
Okres gwarancji i rękojmi
-pkt.
Łączna  ilość pkt.       UWAGI
    1

„MORPHEUS - Pojazdy Specjalne” 
Józef Lubecki
69-110 Rzepin, ul. Morelowa 4b
    6,00     1,50      0,50      8,00

   
3)   Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 01.07.2019
Data udostępnienia informacji: 01.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2019 11:04 Korekta Jarosław Turosz
01.07.2019 11:03 Korekta Jarosław Turosz
01.07.2019 11:02 Dodanie informacji Jarosław Turosz