Dostawa samochodu pogrzebowego dla ZCK w Gdyni - sygn. postępowania EZP/01/2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne,
 o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Dostawę samochodu pogrzebowego dla  Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” - sygnatura postępowania EZP/01/2021

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
Duda-Cars S.A.
adres siedziby: 60-319 Poznań, ul. Ptasia 4
 
Uzasadnienie: w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oferta złożona przez Wykonawcę nie podlega odrzuceniu, a cena oferty nie przewyższa kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kryterium oceny ofert oferta otrzymała 80,00 pkt.
-  (art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert
 i łączną punktacja:
Nr
oferty
Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty Kryterium
Cena
 
- pkt.
Kryterium
Termin dostawy
- pkt.
Kryterium
Okres gwarancji
  - pkt
Łączna ilość
       pkt.
   Uwagi
1 Duda-Cars S.A.
60-319 Poznań
 ul. Ptasia 4
60,00 0,00 20,00 80,00        -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 22.07.2021
Data udostępnienia informacji: 22.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2021 12:41 Korekta Jarosław Turosz