Dostawa samochodu ciężarowego dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę samochodu ciężarowego dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. – EZP 01/2013


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że na wykonanie zamówienia wybrano ofertę firmy:


 

MARVEL Sp. z o.o.
ul. Żelazna 7
90-332 Łódź


Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.


Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:


Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz
adres oferenta
Ilość pkt – kryterium CENAŁączna ilość pktUWAGI
 1MARVEL Sp. z o.o.90-332 Łódź, ul. Żelazna 7 100  100 -
 2EURO-TRUCK Sp. z o.o.02-081 Warszawa, ul. Sędziowska 1 52,45  52,45 -
 3Concept Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej 43-300 Bielsko-Biała, al. Gen. W. Andersa 591  0   0  -

   
    


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 04.04.2013
Data udostępnienia informacji: 04.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.04.2013 13:48 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
04.04.2013 13:47 Dodanie informacji Jarosław Turosz