Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
                       
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Sylwii Gogowskiej Media Form z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200) przy ulicy Rzeźniczej 42 A, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Jednym z wymaganych w postępowaniu przez Zamawiającego było złożenie wraz z ofertą kompletu pucharów. W skład kompletu wchodzą trzy puchary o tożsamym wyglądzie w kolorze złotym lub srebrnym (do wybory przez Wykonawcę lecz takim samym dla całego kompletu) z wymaganymi wypełnieniami lub/i zdobieniami w kolorach niebieskim lub granatowym z kolorowym logiem Gdynia Sport w lewym górnym rogu grawerki oraz fotografie co najmniej 2 rodzajów (wzorów) kompletów pucharów dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 lit. a) – c) SIWZ i zgodne z opisem Rozdz. 3 ust. 3 pkt. 1, oraz ust. 5-10 SIWZ i fotografie co najmniej 2 rodzajów (wzorów) pucharów dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 lit. a) – e) SIWZ i zgodne z opisem Rozdz. 3 ust. 3 pkt. 1, oraz ust. 5-10 SIWZ.
 
W dniu 11.04.2019 roku dokonano oceny oferty, Wykonawca złożył jako element oferty próbki w postaci 3 pucharów o tożsamym wyglądzie w kolorze złotym, bez widocznych wypełnień lub/i zdobień w kolorach niebieskim lub granatowym na czaszy pucharu. W związku z powyższym załączone próbki nie spełniają wymagań określonych w SIWZ w zakresie wymagań dotyczących wypełnień lub/i zdobień w kolorach niebieskim lub granatowym pucharu.
 
Zgodnie z zapisami Rozdziału 17 SIWZ Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do uzupełnienia próbek na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy, gdyż próbka stanowi jeden z  elementów oferty podlegającym ocenie w kryterium oceny ofert i prowadzenie negocjacji dotyczącej złożonej oferty jest niedopuszczalne na gruncie Ustawy i nie może prowadzić do zmiany treści oferty po wyznaczonym terminie składania ofert.
 
 
W przypadku nie złożenia elementu oferty w postaci wymaganych próbek tj. 3 sztuk pucharów lub złożenia tylko jednego/dwóch z trzech pucharów lub złożenia pucharów bez tabliczki grawerowanej oraz złożenia próbek trofeów o parametrach nie spełniających minimalnych wymagań/parametrów określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 3 SIWZ tj. kompletu pucharów wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (liczony bez podstawy) - w skład kompletu wchodzą trzy puchary o tożsamym wyglądzie w kolorze złotym lub srebrnym(do wyboru przez Wykonawcę lecz takim samym dla całego kompletu), z wymaganymi wypełnieniami lub/i zdobieniami w kolorach niebieskim lub granatowym; komplet pucharów ma być w różnych wysokościach a różnica pomiędzy pucharami musi wynosić co najmniej 2 cm (liczona bez  podstawy) w tym najwyższy puchar za I miejsce, średni puchar za II miejsce i najniższy puchar za III miejsce; każdy puchar musi być złożony z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej z treścią (podana poniżej); średnica czaszy w przedziale od 12 do 16 cm, oraz wykonany zgonie z Rozdziałem 3 ust. 5 SIWZ, spowoduje brak możliwości oceny oferty przez Zamawiającego co w konsekwencji będzie prowadziło do odrzucenia oferty.
Ponadto Wykonawca wraz z ofertą złożył wymagane fotografie pucharów, stanowiące element oferty w postaci:
a)    fotografii co najmniej 2 rodzajów (wzorów) kompletów pucharów dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 lit. a) – c) SIWZ,
b)    fotografii co najmniej 2 rodzajów (wzorów) pucharów dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 lit. a) – e) SIWZ.
 
Fotografie zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 7 SIWZ miały zawierać kolorystykę pucharów tj. każdy z dwóch rodzajów (wzorów) dla poszczególnych kompletów pucharów o wysokościach w przedziałach, o których mowa w Rozdz. 3 ust. 3 pkt. 1 lit. a) – c) SIWZ oraz dla poszczególnych pucharów o wysokościach w przedziałach, o których mowa w Rozdz. 3 ust. 3  pkt. 2 lit. a) – e) SIWZ musi być dostępny w co najmniej dwóch kolorach w zakresie wypełnień lub/ i zdobień pucharu, o których mowa w Rozdz. 3 ust. 10 SIWZ. Tak więc Wykonawca ma obowiązek zaoferować po dwa rodzaje (wzory) kompletów pucharów oraz poszczególnych pucharów, dostępnych w dwóch kolorach w zakresie wypełnień lub/i zdobień pucharów dla wysokości w przedziałach od 20 do 29 cm, od 30 do 39 cm, od 40 do 54 cm, od 55 do 64 cm i od 65 cm i wyższe.
Jednocześnie Zamawiający w Rozdz. 3 ust. 10 SIWZ określił, iż przez kolor rozumie dla jednego rodzaju (wzoru) kompletu pucharów lub jednego poszczególnego pucharu w zakresie czaszy i nogi pucharu dostępność w co najmniej dwóch wersjach kolorystycznych, gdzie kolory dotyczą  wypełnień lub/i zdobień pucharu.
 
Wykonawca w każdym komplecie i pojedynczym pucharze przedstawił 2 różne rodzaje (wzory) pucharów w wersji złotej i srebrnej, natomiast w obrębie zaoferowanej kolorystyki wypełnień  lub/i zdobień nie ma widocznych wypełnień lub/i zdobień w kolorach niebieskim lub granatowym na czaszy pucharu.
Z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wynika, iż zaoferowane puchary nie spełniają wymagań określonych w SIWZ przez Zamawiającego.
 
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do uzupełnienia fotografii pucharów na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy, gdyż powyższe dokumenty stanowią element oferty i prowadzenie negocjacji dotyczącej złożonej oferty jest niedopuszczalne na gruncie Ustawy i nie może prowadzić do zmiany treści oferty po wyznaczonym terminie składania ofert.
 
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 12.04.2019
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2019 14:11 Dodanie informacji Anna Urbańska