Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Jakuba Łuczaka prowadzącego działaność gospodarczą pod nazwą AVIC Jakub Łuczak z siedzibą w Sopocie (81-771) przy al. Niepodległości 712, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).
 
Jednym z wymaganych w postępowaniu przez Zamawiającego było złożenie wraz z ofertą kompletu pucharów w skład kompletu wchodzą trzy puchary o tożsamym wyglądzie w kolorze złotym, a ewentualne wstawki w kolorach niebieskim lub granatowym z kolorowym logiem Gdynia Sport w lewym górnym rogu grawerki (do pobrania na http://gdyniasport.pl/logo/).
 
W dniu 05.02.2019 roku dokonano oceny ofert, Wykonawca złożył jako element oferty próbki w postaci 3 pucharów o tożsamym wyglądzie w kolorze złotym z wstawkami w kolorze niebieskim z logo w kolorze czarnym. W związku z powyższym załączone próbki nie spełniały wymagań określonych w SIWZ w zakresie wymagań dotyczących logo..
Zgodnie z zapisami Rozdziału 17 SIWZ Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do uzupełnienia próbek  na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy, gdyż próbka stanowi jeden z  elementów oferty podlegającym ocenie w kryterium oceny ofert i prowadzenie negocjacji dotyczącej złożonej oferty jest niedopuszczalne na gruncie Ustawy i nie może prowadzić do  zmiany treści oferty po wyznaczonym terminie składania ofert.
 
W przypadku nie złożenia elementu oferty w postaci wymaganych próbek tj. 3 sztuk pucharów lub złożenia tylko jednego/dwóch z trzech pucharów lub złożenia pucharów bez tabliczki grawerowanej oraz złożenia próbek trofeów o parametrach nie spełniających minimalnych wymagań/parametrów określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 3 SIWZ spowoduje brak możliwości oceny oferty przez Zamawiającego co w konsekwencji będzie prowadziło do odrzucenia oferty.
 
Na tym etapie postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że cena w złożonej oferty po dokonaniu poprawki rachunkowej wynosi 220.547,61 zł.
 
3.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy GT Sport Spółka Jawna Marek Gwizdała, Dariusz Tryk z siedzibą w Gdyni (81-465) przy ul. Cylkowskiego 32A, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.
 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane puchary wymagań określonych przez Zamawiającego, przedstawił:
1)    fotografie co najmniej 4 rodzajów (wzorów) kompletów pucharów dla  poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 lit. a) – c) SIWZ,
2)    fotografie co najmniej 4 rodzajów (wzorów) pucharów dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 lit. a) – e) SIWZ.
 
Fotografie zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 6 SIWZ miały zawierać kolorystykę pucharów tj. każdy z czterech rodzajów (wzorów) miał być dostępny w co najmniej 2 kolorach). Tak więc Wykonawca miał obowiązek zaoferować po 4 rodzaje (wzorów) kompletów pucharów dostępnych w dwóch kolorach dla wysokości od 20 do 29 cm, od 30 do 39 cm, od 40 do 54 cm, od 55 do 64 cm i od 65 cm i wyższe.
Jednocześnie Zamawiający w Rozdziale 3 ust. 8 SIWZ określił, iż przez kolor rozumie dla jednego wzoru czaszy i nogi pucharu dostępność w co najmniej dwóch wersjach kolorystycznych, gdzie kolory dotyczą  wypełnień i zdobień pucharu.
 
Wykonawca w każdym komplecie i pojedynczym pucharze przedstawił 4 różne rodzaje (wzory) pucharów w wersji złotej i srebrnej, natomiast w obrębie zaoferowanej kolorystyki wypełnień i zdobień pucharów:
1)    w przedziale 30-39 cm kompletów pucharów jeden z wzorów pucharów nie różni się kolorem wypełnień i zdobień pucharów,
2)    w przedziałach 20-29 cm i 40-54 cm pucharów oraz w przedziale 30-39 cm kompletów pucharów dwa z przedstawionych wzorów pucharów nie różnią się kolorem wypełnień i zdobień pucharów,
3)    w przedziale 30-39 cm pucharów oraz w przedziale 40-54 cm kompletów pucharów trzy z przedstawionych wzorów pucharów nie różnią się kolorem wypełnień i zdobień pucharów,
4)    w przedziałach 55-64 cm i 65 cm i wyższe przedstawione wzory pucharów nie różnią się kolorem wypełnień i zdobień pucharów.
 
Z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wynika, iż zaoferowane puchary nie spełniają  wymagań postawionych w SIWZ przez Zamawiającego.
Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty są kompletne, nie zawierają błędów i nie budzą wątpliwości Zamawiającego, w związku z czym Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy.
Zamawiający nie mógł również żądać od Wykonawcy wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 gdyż niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że cena w złożonej oferty po dokonaniu poprawki rachunkowej wynosi 120.186,08 zł.
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż  w postępowaniu nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.02.2019
Data udostępnienia informacji: 21.02.2019