Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2012

                                                                                                                                  Gdynia, 28.02.2012 r.
 

Gdynia: Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  28.02.2012 r. pod numerem: 47403 - 2012
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13770 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 - trofea 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trofeów sportowych w postaci pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie: 1) dostarczyć puchary składające się z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) wysokość pucharu 20-29 cm (bez podstawy), średnica czaszy 8-12 cm - w ilości 1200 szt., b) wysokość pucharu 30-39 cm (bez podstawy), średnica czaszy 12-16 cm - w ilości 1300 szt., c) wysokość pucharu 40-54 cm (bez podstawy), średnica czaszy 16-20 cm - w ilości 800 szt., d) wysokość pucharu 55-64 cm (bez podstawy), średnica czaszy 20-30 cm - w ilości 300 szt., e) wysokość pucharu 65 cm i wyższe (bez podstawy), średnica czaszy 30 cm i więcej - w ilości 260 szt., 2) dostarczyć statuetki dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, składających się z podstawy, figurki prezentującej dyscyplinę sportową, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) wysokość statuetki 12-25 cm (bez podstawy) - w ilości 350 szt., b) wysokość statuetki 26 cm i wyższe (bez podstawy) - w ilości 350 szt., 3) dostarczyć medale z tasiemką i umieścić na nich treść podaną przez Zamawiającego: a) medale z wklejką o średnicy 4-5,4 cm w ilości 10000 szt., b) medale z wklejką o średnicy 5,5-7 cm w ilości 9000 szt. 4. W ramach świadczonej dostawy Wykonawca zobowiązany będzie umieszczać na tabliczkach grawerowanych nadruk o treści podanej przez Zamawiającego. 5. Zaoferowane puchary muszą być estetyczne, czasza nie może być wykonana z plastiku, natomiast podstawa winna być marmurowo-podobna. 6. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu co najmniej 5 rodzaje pucharów (w tym każdy z rodzajów musi być dostępny w co najmniej 2 kolorach), w jednej cenie dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a) - e) oraz 5 rodzajów medali (w tym każdy rodzaj musi być dostępny w kolorze złotym, srebrnym, brązowym), w jednej cenie dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. a) - b). 7. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju produktów, o których mowa w ust. 3. 8. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Ponad to Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo w ramach ogólnej ilości pucharów wskazanej w ust. 3 pkt.1 lit. a)-e), do zmian ilości zamawianych poszczególnych pucharów (tj. na przykład zwiększenia ilości pucharów o wymiarze 20-29 cm i zmniejszenia ilości pucharów o wymiarze 30-39 cm). 9. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenie telefonicznie potwierdzone faksem/ i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30, 3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia albo ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30, 5) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 10. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.87.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • GT Sport Spółka Jawna M.Gwizdała, D.Tryk, ul. Cylkowsiego 32 A, 81-465 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 215347,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 157039,15
  • Oferta z najniższą ceną: 157039,15 / Oferta z najwyższą ceną: 157039,15
  • Waluta: PLN.

  Gdynia, dnia 20 lutego 2012 roku
L.dz. 589/2012
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.1.2012
 


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2012".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2012".
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez GT Sport Spółka Jawna M. Gwizdała, D. Tryk z siedzibą w Gdyni (81-465) przy ulicy Cylkowskiego 32 A. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz zawiera najniższą cenę/uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 157.039,15 PLN.
 
Jednocześnie informuję, iż w związku z tym, że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w dniu 21 lutego 2012 roku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.02.2012
Data udostępnienia informacji: 20.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2012 10:38 Dodanie informacji Maciej Zaborski
20.02.2012 14:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski