Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2011

Gdynia, dnia 18.01.2011 r.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na  „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2011".

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz art. 93 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Radosław Michalski
Eurocentrum 2012
ul. Rzemieślnicza 6
64-920 Piła
198.013,90
2
Mennica Śląska Sp. z o.o.
ul. Leśna 47
43-211 Czarków
807.886,60
3
GT Sport Spółka Jawna
Marek Gwizdała Dariusz Tryk
ul. Cylkowskiego 32A
81-465 Gdynia
190.520,00
 
2.      Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz ust. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Radosław Michalski Eurocentrum 2012 ul. Rzemieślnicza 6, 64-920 Piła, a jego Ofertę uznano za odrzuconą.
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. W celu wykazania się spełnieniem warunku Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Zamawiający żądał złożenia opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Wykonawca załączył do oferty polisę nr 901005828284 nie potwierdzoną za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osobę upoważnioną do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył polisę nr 901005828284 podpisaną przez osobę która nie jest upoważniona do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 
3.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz ust. 4 Ustawy wykluczono wykonawcę GT Sport Spółka Jawna Marek Gwizdała Dariusz Tryk ul. Cylkowskiego 32A 81-465 Gdynia a jego Ofertę uznano za odrzuconą.
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. W celu wykazania się spełnieniem warunku Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Zamawiający żądał złożenia opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Wykonawca załączył do oferty aneks seria KMA nr 0161463 do polisy seria MFA nr 0037265 bez potwierdzenia dokonania płatności. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów m. in. potwierdzeń płatności za ww aneks. Wykonawca złożył potwierdzenie dokonania płatności za aneks seria KMA nr 0161463 do polisy seria MFA nr 0037265 z datą księgowania 14.01.2011 r. Zgodnie z SIWZ oraz art. 26 ust. 3 Ustawy, złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w tym przypadku na dzień 11.01.2011 r .
 
4.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Mennica Śląska Sp. z o.o.
ul. Leśna 47
43-211 Czarków
807.886,60
100
 
 
5.        Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.
Kwota zaoferowana przez Wykonawcę przewyższa kwotę jaką Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, t.j. 162.479,93 zł brutto.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 19.01.2011
Data udostępnienia informacji: 19.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2011 11:12 Dodanie informacji Paulina Filipowicz