Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w 2019

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                   
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Jakość trofeów” 40%).

3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Marka Gwizdała i Dariusza Tryk prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki jawnej pod nazwą  GT-SPORT Sp.j. z siedzibą w Sopocie (81-771) przy ul. Grunwaldzkiej 83.
 
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena brutto oferty 60% = 60 punktów;
2)    jakość trofeów 40% = 40 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
     Cena oferty brutto wynosi 104.971,28 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 01 lipca 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 27.06.2019
Data udostępnienia informacji: 27.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2019 09:58 Dodanie informacji Anna Urbańska