Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych

            Gdynia, dnia 08 lutego 2011 r.
L.dz. 578/JB/2011
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych" znak sprawy 5/PN//2011.
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
GT Sport Spółka Jawna
Marek Gwizdała Dariusz Tryk
ul. Cylkowskiego 32A
81-465 Gdynia
190.520,00
2
Zbigniew Niedźwiedź
Darel PPUH
ul. E. Orzeszkowej 27a, 73-110 Stargard Szczeciński
145.576,35
3
Radosław Michalski
Eurocentrum 2012
ul. Rzemieślnicza 6
64-920 Piła
190.393,90
 
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Zbigniew Niedźwiedź
Darel PPUH
ul. E. Orzeszkowej 27a, 73-110 Stargard Szczeciński
145.576,35
100
2
Radosław Michalski
Eurocentrum 2012
ul. Rzemieślnicza 6
64-920 Piła
190.363,90
(po dokonaniu poprawki rachunkowej)
76,47
3
GT Sport Spółka Jawna
Marek Gwizdała Dariusz Tryk
ul. Cylkowskiego 32A
81-465 Gdynia
190.520,00
76,41
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę: Zbigniew Niedźwiedź Darel PPUH, ul. E. Orzeszkowej 27a, 73-110 Stargard Szczeciński.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo. Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Cena oferty brutto wynosi 145.576,35 zł.
 
4.        Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Schwarz
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 08.02.2011
Data udostępnienia informacji: 08.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2011 14:30 Dodanie informacji Paulina Filipowicz