Dostawa narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 250535-2012 z dnia 2012-11-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44500000-5 narzędzia, zamki, klucze, zawiasy w tym: 44510000-8 narzędzia, 44511000-5 narzędzia ręczne, 44511200-7 narzędzia ogrodnicze, 44512200-4 szczypce, 44512300-5 młotki,...
Termin składania ofert: 2012-12-05

Gdynia: Dostawa narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2012 r. pod numerem: 273979 - 2012
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250535 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44500000-5 narzędzia, zamki, klucze, zawiasy w tym: 44510000-8 narzędzia, 44511000-5 narzędzia ręczne, 44511200-7 narzędzia ogrodnicze, 44512200-4 szczypce, 44512300-5 młotki, 43132300-0 wiertła. 2. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3. Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowych, nie używanych, kompletnych narzędzi. 4. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazanych w załącznik nr 5 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Zamawiający przewiduje jednorazowe zamówienie na całość przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem ust. 5. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 5 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ przez osobę upoważnioną do składania zapotrzebowania i dostarczyć narzędzi do siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00. 8. Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi. 10. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 11. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00. 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 13. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach nn. postępowania. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.50.00.00-5, 44.51.00.00-8, 44.51.10.00-5, 44.51.12.00-7, 44.51.22.00-4, 44.51.23.00-5, 43.13.23.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Jarosław Wieczorkiewicz Hurtownia Ferrum, ul. Batalionów Chłopskich 25, 83-000 Pruszcz Gdański, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21659,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 25382,04
  • Oferta z najniższą ceną: 25382,04 / Oferta z najwyższą ceną: 46856,14
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.12.2012
Data udostępnienia informacji: 31.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2012 13:23 Dodanie informacji Maciej Zaborski