Dostawa medali odlewanych dla uczestników imprez sportowych


Gdynia, dnia 08.września 2010 roku
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 88/GP/2010 z dnia 03.09.2010 roku na:
Dostawę medali odlewanych dla uczestników imprez sportowych"
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9

WYKONAWCA:
Krzysztof Smus
D'ORO Metaloplastyka Grawerstwo
ul. Rzgowska 57, 93-008 Łódź

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO:
20 130,00 zł.

Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów jest:
Anna Byczkowska
Tel./fax 0-58-622-11-64
adres e-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
 
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie GOSiR - gospodarstwo pomocnicze.
 
Tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2010 r. pod numerem: 282372-2010 oraz zamieszczono na stronie internetowej GOSiR.
 
Gdynia, dnia 17.08.2010 r.
L.dz. 671/GP/2010
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę medali odlewanych dla uczestników imprez sportowych".

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Radosław Michalski
Eurocentrum 2012
ul. Rzemieślnicza 6
64-920 Piła
35.865,00
2
Michał Batkiewicz
ART - Studio Rzeźba, Odlewnictwo
ul. Krakowska 64, 32-083 Szczyglice
100.650,00
3
Krzysztof Smus
D'ORO Metaloplastyka Grawerstwo
ul. Rzgowska 57, 93-008 Łódź
20.130,00
4
Sylwester Borkowski
Firma Handlowa Bortex
ul. Sportowa 1, 84-240 Reda
27.360,00
5
Jerzy Rembowicz
Premia - Sport
ul. Morska 169, 81-222 Gdynia
10,80 zł netto za jedną sztukę
 
2.      Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Sylwester Borkowski Firma Handlowa Bortex, ul. Sportowa 1, 84-240 Reda. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta (Formularz Oferty) nie została podpisana. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający nie mógł dokonać poprawek w ofercie. Poza tym Wykonawca załączył do oferty polisę nie poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakującego dokumentu, gdyż mimo jego złożenia oferta podlega odrzuceniu.
 
3.      Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Jerzy Rembowicz, Premia - Sport, ul. Morska 169, 81-222 Gdynia. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie została złożona na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dokument stanowiący ofertę Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający nie mógł dokonać poprawek w ofercie. Poza tym Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych dokumentów w postaci: oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 Ustawy, opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.
 
4.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Krzysztof Smus
D'ORO Metaloplastyka Grawerstwo
ul. Rzgowska 57, 93-008 Łódź
20.130,00
100
2
Radosław Michalski
Eurocentrum 2012
ul. Rzemieślnicza 6
64-920 Piła
35.850,00
(po dokonaniu poprawki rachunkowej)
56,15
3
Michał Batkiewicz
ART - Studio Rzeźba, Odlewnictwo
ul. Krakowska 64, 32-083 Szczyglice
100.650,00
20
 
5.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Krzysztofa Smus D'ORO Metaloplastyka Grawerstwo ul. Rzgowska 57, 93-008 Łódź. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 20.130,00 zł.
 
6.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 17.08.2010
Data udostępnienia informacji: 17.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2010 12:23 Dodanie informacji Paulina Filipowicz
17.08.2010 14:41 Dodanie informacji Paulina Filipowicz