Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019

Ogłoszenie nr 510030127-N-2019 z dnia 15-02-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501249-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540005008-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 – trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medali odlewanych wraz z tasiemką (nawleczoną na medal i zszytą w dolnej części (nad medalem), uniemożliwiając obracanie się medalu), wykonanych zgodnie z wytycznymi i w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć medale odlewane na imprezy tj.: 1) Bieg Urodzinowy w ilości 7 300 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 5 000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 500 szt. c) Biegi Młodzieżowe – 1 000 szt. d) Bieg Malucha - 800 szt. 2) Bieg Europejski w ilości 7 500 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 5 000 szt. b) Marsz Nordic Walking – 500 szt. c) Biegi Młodzieżowe – 1 000 szt. d) Bieg Malucha - 1 000 szt. 3) Bieg Świętojański w ilości 5 500 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km – 5 000 szt. b) Marsz Nordic Walking – 500 szt. 4) Bieg Niepodległości w ilości 9 200 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km – 6 000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 700 szt. c) Biegi Młodzieżowe -1 500 szt. d) Bieg Malucha – 1 000 szt. 5) MTB Gdynia Maraton w ilości 1 000 sztuk w tym: a) Open - 500 szt. b) Dzieci – 500 szt. 6) dodatkowe zamówienie w ilości 400 sztuk medali wskazanych w ust. 6. 4. Medale odlewane, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, lit. a) - c), pkt. 2 lit. a) -c), pkt. 3 lit. a) i b) oraz pkt. 4 lit. a) - c) muszą spełniać poniższe parametry: a) kształt i wymiary zgodne z projektami, b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej lub w technologii odśrodkowej w formie silikonowej, c) pokrycie galwaniczne w kolorze złotym lub srebrnym (zgodnie z projektem), Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce w ramach całego zamówienia, d) wykończenie polerowane i błyszczące, e) pokrycie części medalu farbą w kolorze właściwym dla danego projektu (Zamawiający przewiduje użycie 4 kolorów – po jednym dla grupy medali z pkt. 1-4). Sposób jak i rodzaj użytej farby musi zapewniać jej nieścieralność, 5. Medale odlewane, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d), pkt. 2 lit. d) oraz pkt. 4 lit. d) muszą spełniać poniższe parametry: a) kształt i wymiary zgodne z projektami, b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej lub w technologii odśrodkowej w formie silikonowej,, c) pokrycie galwaniczne w kolorze złotym lub srebrnym (zgodnie z projektem d) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce w ramach całego zamówienia, e) wykończenie polerowane i błyszczące, f) pokrycie części medalu farbą w kolorze właściwym dla danego projektu (Zamawiający przewiduje użycie 4 kolorów – po jednym dla grupy medali z pkt. 1, 2 i 4. Sposób jak i rodzaj użytej farby musi zapewniać jej nieścieralność, 6. Medale odlewane o których mowa w ust. 3 pkt. 5 i 6 muszą spełniać poniższe parametry: a) waga – 80 gr. (+/- 5 gr.), b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej lub w technologii odśrodkowej w formie silikonowej,, c) pokrycie galwaniczne: złoty, srebrny lub brązowy, d) kształt – zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego, e) Zamawiający przewiduję różne elementy powierzchni medali tj. matowa, błyszcząca, f) medale wykonywane będą według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego, 7. Tasiemki do wszystkich zamówionych medali muszą spełniać poniższe parametry: a) szerokość: 2,5 cm (+/- 1 mm), b) łączna długość 90 cm, c) taśma ma być nie klejona tylko zszywana uniemożliwiająca przesuwanie się medalu po tasiemce, d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia tasiemek o odrębnych projektach nadruku i odrębnym kolorze do każdego projektu medalu. Tasiemki do medali będą zamawiane w różnych kolorach, z możliwością wykonania nadruku i logotypów wskazanych przez Zamawiającego. 8. Zamawiający w załączniku nr 10 do SIWZ wskazał przykładowy wzór (projekt) tasiemki do medali opisanych w ust. 3, co nie oznacza, że w ramach przedmiotu zamówienia będzie realizował ten przykładowy wzór tasiemki. 9. Medale na imprezę Bieg Urodzinowy o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a-c wykonane będą według projektu (wizualizacji) ) stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Projekty (wizualizacje) medali na imprezy o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a-c, pkt. 3 lit. a-b, pkt. 4 lit. a-c będą różnić się treścią oraz kształtem środka transportu (odrębnym dla każdej z grup medali z pkt. 1-4). 11. Medale na imprezę Bieg Urodzinowy o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d wykonane będą według projektu (wizualizacji) stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 12. Projekty (wizualizacje) medali na imprezy o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d i pkt. 4 lit. d będą różnić się treścią oraz kształtem środka transportu (odrębnym dla każdego medalu z pkt. 1,2 i 4). 13. Medale o których mowa w ust. 6 będą zamawiane w różnych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, 3D, przedstawiające różne formy. W ramach jednego zamówienia (projektu) medale będą w różnych kolorach (srebrny, złoty). 14. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 18 projektów (matryc) w ramach realizacji umowy, w której łączne zamówienie szacuje się, że będzie wynosić 30900 sztuk medali. 15. Zamawiający informuje, iż ilość medali oraz ilość projektu (matryc) jest ilością szacowaną (przewidywaną przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 16. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) planowane zamówienia składane przez Zamawiającego oraz ich termin dostaw będą realizowane do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 14.00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) dotyczące imprez tj.: a) Bieg Urodzinowy – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 05.02.2019 r. i termin dostawy do dnia 12.02.2019 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi w dniu podpisania umowy, a projekty (wizualizacje) te stanowią załączniki nr 8 i 9 do SIWZ, b) Bieg Europejski – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 30.04.2019 r. i termin dostawy do dnia 08.05.2019 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, c) Bieg Świętojański – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 18.06.2019 r. i termin dostawy do dnia 25.06.2019 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, d) Bieg Niepodległości – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 29.10.2019 r. i termin dostawy do dnia 06.11.2019 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, e) MTB Gdynia Maraton - złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego najpóźniej 11 dni przed terminem imprezy i termin dostawy najpóźniej 3 dni przed terminem imprezy. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, f) dodatkowe zamówienia wskazane w ust. 3 pkt. 6 realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania, przy czym Zamawiający przekaże ostateczny projekt najpóźniej 2 miesiąc przed terminem dostawy. 3) Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy link do strony z zapisami do poszczególnych imprez, co pozwoli na bieżąco Wykonawcy śledzić ilość zapisanych osób i sukcesywnie produkować partie medali, 4) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzyskać akceptację prototypu każdego medalu i tasiemki u Zamawiającego (z wyłączeniem medali na imprezę, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a-d i zamówienia dodatkowego na wzór medali wcześniej wykonanych). W tym celu Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia prototypów medali opisanych w ust. 3 w nieprzekraczalnych terminach: a) prototypów medali na imprezy, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a-d najpóźniej do 30 dni po terminie przekazania ostatecznego projektu, b) prototypów medali na imprezy, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. a-b najpóźniej do 30 dni po terminie przekazania ostatecznego projektu c) prototypów medali na imprezy, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 lit. a-d najpóźniej do 30 dni po terminie przekazania ostatecznego projektu d) prototypów medali na imprezy, o których mowa w ust. 3 pkt. 5 lit. a-b i pkt.6 w terminie najpóźniej do 30 dni po terminie przekazania ostatecznego projektu, 5) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub/i ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 6) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą wolną od wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 14.00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt), 7) Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 8) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w umowie danych dotyczących adresu e-mail, na który Zamawiający będzie mógł składać zamówienia, przesyłać projekty i kierować korespondencję oraz dane osoby wraz z kontaktowym numerem telefonu, która będzie koordynowała współpracę w imieniu Wykonawcy z Zamawiającym, 9) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 10) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 11) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości medali już wykonanych w ramach nn. zamówienia, termin dostawy przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia od momentu złożenia mailem zapotrzebowania. 17. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar licząc od dostawy danej partii medali. 18. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 22. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39298700-4
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 221275.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: XD GIFTS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bratnia 1
Kod pocztowy: 60-185
Miejscowość: Skórzewo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 289025.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211252.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 600793.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 15.02.2019
Data udostępnienia informacji: 15.02.2019