Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

 Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
2. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Termin dostawy zamówienia” 40%).

3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę KOLANKO Sp. z o. o., S.k. z siedzibą w Chwaszczynie (80-209) przy ulicy Oliwskiej 72. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów,
2) termin dostawy zamówienia 40%  = 40 punktów,
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 26 811,78 zł.

4. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 04 czerwca 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2019
Data udostępnienia informacji: 31.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2019 15:39 Aktualizacja treści Anna Urbańska
05.06.2019 15:32 Aktualizacja treści Anna Urbańska