Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego

Gdynia, dnia 28 grudnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego" znak sprawy 8/PN/JB/2010.
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego".
 
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Energa Obrót S.A. ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk.
 W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz zawiera najniższą cenę/uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 214.735,53 PLN.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2010
Data udostępnienia informacji: 28.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2010 15:54 Dodanie informacji Paulina Filipowicz