Dostawa dozowników mydła w płynie i pojemników na ręczniki papierowe


Gdynia dnia 19 sierpnia 2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa dozowników mydła w płynie i pojemników na ręczniki papierowe.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2011 r. pod numerem: 223543 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188877 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dozowników mydła w płynie i pojemników na ręczniki papierowe..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39514400-2 - zasobniki na ręczniki papierowe, 39831700-3 - dozowniki mydła. Przedmiotem zamówienia są zasobniki i dozowniki ręczne (nieautomatyczne). 2. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa dozowników mydła w płynie i pojemników na ręczniki papierowe wraz z zestawem montażowym, do obiektu Zamawiającego tj. Stadionu Piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie: 1) dostarczyć naścienny dozownik do mydła (mydło uzupełniane z karnistra) - o pojemności 1000 ml, posiadający okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze szlachetnej stali kwasoodpornej matowej, zamykany na kluczyk, posiadający zestaw montażowy, typu Jofel lub równoważny - w ilości 30 sztuk; 2) dostarczyć naścienny pojemnik na ręczniki papierowe - o pojemności do 600 szt. ręczników, posiadający okienko do kontroli ilości ręczników w podajniku, wykonany ze szlachetnej stali kwasoodpornej matowej, zamykany na kluczyk, posiadający zestaw montażowy, typu Jofel lub równoważny - w ilości 30 sztuk. 4. Wszystkie produkty muszą posiadać atesty dopuszczające do użytkowania. 5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi. 6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu. 7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 8. Wykonawca udziela rocznej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony towar, licząc od daty jego dostawy i montażu. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.44.00-2, 39.83.17.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Tomasz Banasik, Firma Handlowo-Usługowa Clean Service, ul. Orzechowa 11, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 5216,70
  • Oferta z najniższą ceną: 5216,70 / Oferta z najwyższą ceną: 10479,60
  • Waluta: PLN.


  Gdynia, dnia 10 sierpnia 2011 r.

L.dz. 4256/JB/2011
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na "Dostawę dozowników mydła w płynie  i pojemników na ręczniki papierowe".

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.

 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Krzysztof Musiałowski
APLAUZ
ul. Wrocławska 72/4
41-902 Bytom
9.557,10
2
MERIDA  Sp. z o.o.
Oddział Gdynia
ul. Hutnicza 40
81-061 Gdynia
9.918,72
3
Piotr Mokrzyszak
P.P.H.U. DRACHMA
ul. Rzemieślnicza 14
83-000 Pruszcz Gdański
7.509,60
4
Wojciech Wasylewicz
Firma Handlowo-Usługowa ARKAN
ul. Goplańska 132
80-178 Gdańsk
10.479,60
5
Tomasz Banasik
F.H.U. Clean Service
ul. Orzechowa 11
80-175 Gdańsk
5.216,70
6
Jan Trochimczyk i S-ka
LINEA TRADE  Import-Export Sp. J.
ul. Wolności 68
41-800 Zabrze
7.970,40

2.   Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Wojciecha Wasylewicz Firma Handlowo-Usługowa ARKAN z siedzibą w Gdańsku (80-178), ul. Goplańska 132. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit a SIWZ tj. znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków opisanego powyżej żądał zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 1 lit b SIWZ, złożenia dokumentu w postaci opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca złożył wraz z  ofertą polisę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która jest nieczytelna. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający wezwał w dniu 26 lipca 2011 r. Wykonawcę o uzupełnienie brakujących dokumentów. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłał skan polisy, której nie potwierdził za zgodność z oryginałem. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 

3. Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):

Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Tomasz Banasik
F.H.U. Clean Service
ul. Orzechowa 11
80-175 Gdańsk
5.216,70
100
2
Piotr Mokrzyszak
P.P.H.U. DRACHMA
ul. Rzemieślnicza 14
83-000 Pruszcz Gdański
7.509,60
69,47
3
Jan Trochimczyk i S-ka
LINEA TRADE  Import-Export Sp. J.
ul. Wolności 68
41-800 Zabrze
7.970,40
65,45
4
Krzysztof Musiałowski
APLAUZ
ul. Wrocławska 72/4
41-902 Bytom
9.557,10
54,58
5
MERIDA  Sp. z o.o.
Oddział Gdynia
ul. Hutnicza 40
81-061 Gdynia
Po dokonaniu poprawki rachunkowej
9.918,60
52,60
 
 
4.   Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Tomasz Banasik, F.H.U. Clean Service, ul. Orzechowa 11, 80-175    Gdańsk. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 5.216,70 zł.
 
5. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że  umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.08.2011
Data udostępnienia informacji: 10.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2011 13:59 Dodanie informacji Maciej Zaborski
10.08.2011 13:32 Dodanie informacji Maciej Zaborski