Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę ciągnika komunalnego wraz z osprzętem dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że na wykonanie zamówienia wybrano ofertę firmy:

HEIN Sp. z o.o. 80-297 Banino, Miszewo 78

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.


Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer

oferty  
Nazwa (firma)albo imię i nazwisko oraz
siedziba, miejsce zamieszkania, adres wykonawcy
Liczba pkt                 kryteriumCENAŁącznapunktacja
 1 PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek99-440 Zduny, Nowe Zduny 82A 92,20  92,20
 2 HEIN Sp. z o.o.80-297 Banino, Miszewo 78 100,00 100,00
 3 AMATECH Jarosław Poznański83-110 Czarlin, ul. Klonowa 16 95,50  95,50

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 21.05.2012
Data udostępnienia informacji: 21.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2012 10:45 Korekta Jarosław Turosz
21.05.2012 10:45 Dodanie informacji Jarosław Turosz