Dodatkowe Roboty Budowlane na terenie obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w Gdyni przy ul. Reja

Ogłoszenie nr 550092786-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Gdynia: Dodatkowe roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych czynności co zamówieniu podstawowym wskazanym w ramach przetargu nieograniczonego o numerze GCS.DZPI.2710.11.2017 na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo – gumowej na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego położonego w Gdyni przy ul. Reja”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dodatkowe roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych czynności co zamówieniu podstawowym wskazanym w ramach przetargu nieograniczonego o numerze GCS.DZPI.2710.11.2017 na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo – gumowej na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego położonego w Gdyni przy ul. Reja”.
Numer referencyjny  GCS.DZPI.2711.16.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie jednowarstwowego natrysku poliuretanowego na części nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego położonego na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reja w Gdyni w celu usunięcia śladu, który powstał w wyniku usuwania szkody tj. wykonanego napisu na nawierzchni poliuretanowej, na podstawie zawartej umowy nr 229/JB/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku. 2.Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje w szczególności: 1)zabezpieczenie nawierzchni poliuretanowej wokół śladu po napisie na nawierzchni poliuretanowej, 2)umycie nawierzchni poliuretanowej myjką ciśnieniową, 3)wykonanie jednowarstwowego natrysku poliuretanowego (warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu EPDM) w kolorystyce - czerwony ceglasty – RAL 2002 wg producenta, nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, 4)uporządkowanie terenu. 3.Prace należy wykonywać z zachowaniem wszelkiej ostrożności na terenie prowadzonych prac.
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe udzielone w dniu 25 kwietnia 2017 r. w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.11.2017 i objętego umową nr 215/JB/2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo – gumowej na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego położonego w Gdyni przy ul. Reja”. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednowarstwowego natrysku poliuretanowego na części nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego położonego na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reja w Gdyni w celu usunięcia śladu, który powstał w wyniku usuwania szkody tj. wykonanego napisu na nawierzchni poliuretanowej. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Rajmund Zalewski TORAKOL,  ,  Koszczały 9,  88-210,  Dobre,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.05.2019
Data udostępnienia informacji: 13.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 15:02 Zmiana kategorii publikacji Maciej Zaborski
07.06.2019 13:10 Aktualizacja treści Anna Urbańska
07.06.2019 12:18 Dodanie informacji Anna Urbańska
07.06.2019 11:31 Aktualizacja treści Anna Urbańska