Rozstrzygnięcie postępowania na "Budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni"

Ogłoszenie nr 510044443-N-2019 z dnia 07-03-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 658181-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.81.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby, 45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych; 45233222-1 roboty w zakresie placów utwardzonych. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa czterotorowej bieżni sprinterskiej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni zgodnie z dokumentacją projektową o nazwie: „Przebudowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdyni” (stanowiącą załączniki nr 8 i 9 do SIWZ) opracowaną przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar powyższych robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. ID wniosku 2017/121. 5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wywóz i utylizacja, 2) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych, 5) wykonanie czterotorowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 566 m2 i szerokości toru 1,22 m, zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 6) wykonanie nawierzchni z kostki oraz schodów z poręczami, 7) dostawa i montaż małej architektury w postaci tablicy informacyjnej (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz słupków parkingowych, 8) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, 9) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych. 6. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 5 pkt. 5 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do rozbiegu w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, RAL 5010 (niebieski); Uwaga! Zamawiający zmienia kolor nawierzchni w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ≥ 13mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2 c) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%, d) ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, 10) posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa w pkt 9) lit. a-d) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, 11) posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, 12) zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 10 do SIWZ. 8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 9. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy plac budowy w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia 01 maja 2019 roku. 10. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 11. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 13. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 15. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni. 18. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 21. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 22. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 23. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 24 i 25. 24. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 25. 25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) atest bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje, oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, nawierzchni, o której mowa ust. 5 pkt. 5, 6) dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 6, 7, 8, 10, 11, 7) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 27. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 28. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 60 miesięcy (sześćdziesiąt miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady na wykonanie bieżni z nawierzchni poliuretanowej. 29. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 32. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 33. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 34. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osób do realizacji, czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, w szczególności: 1) wykonaniu robót ziemnych, 2) wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych, 3) wykonaniu robót montażowych. 35. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. 36. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 34. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45112000-5, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 289792.44 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Jerzy Zieleniewski EUROSTEPART Nawierzchnie Bezpieczne 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 20 
Kod pocztowy: 84-200 
Miejscowość: Wejherowo 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 266532.08 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 266532.08 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284811.89 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.81.2018

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Jerzego Zieleniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EUROSTEPART Nawierzchnie Bezpieczne Jerzy Zieleniewski z siedzibą w Wejherowie (84-200) przy ulicy Przemysłowej 20. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów,
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20% =  20 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 266.532,08 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 28 lutego 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 22.02.2019
Data udostępnienia informacji: 22.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.03.2019 14:20 Aktualizacja treści Tomasz Klein