Budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack w lasach komunalnych w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack w lasach komunalnych w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack w lasach komunalnych w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a3fa50a-ebae-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00254314/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-14 09:29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa ścieżki rowerowej w lesie Witomino
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208999/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.25.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack w lasach komunalnych w Gdyni, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur:
1) Projektem budowlanym: Zagospodarowania Terenu „Budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack oraz zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projektem budowlanym: Architektoniczno - Budowlanym „Budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack oraz zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
3) Projektem budowlanym: Załączniki „Budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack oraz zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ),
4) Projektem budowlanym: Projekt Techniczny „Budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack oraz zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ),
5) Projektem Wykonawczym: „Budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack oraz zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ),
6) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 15 do SWZ).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233251-3 - Wymiana nawierzchni
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29 czerwca 2022 roku do godziny 9:30 wpłynęły dwie oferty.
Zamawiający na etapie sprawdzania ofert odrzucił oferty Wykonawców:
1) RAD TRACKS Sp. z o. o. z siedzibą w Iławie (14-200) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Ustawy, gdyż oferta została złożona przez Wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie wymaganego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia.
2) Southern Gravity Company Spółka Cywilna Marcin Rybczyński Mateusz Katana z siedzibą w Żywcu (34-300) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Ustawy, gdyż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wobec tego, że w postępowaniu nie złożono oferty, która nie podlegała odrzuceniu, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 2 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 13.07.2022
Data udostępnienia informacji: 13.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.07.2022 09:32 Aktualizacja treści Tomasz Klein
13.07.2022 14:18 Dodanie informacji Tomasz Klein
21.06.2022 13:23 wprowadzenie daty zakończenia publikacji Tomasz Klein