Budowa skateparku w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w dzielnicy Chylonia w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa skateparku w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w dzielnicy Chylonia w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa skateparku w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w dzielnicy Chylonia w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a7f652e-2e8c-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401664/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20 11:17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.10 Budowa Skateparku w Parku Kilońskim
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340180/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.39.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w dzielnicy Chylonia w Gdyni, dz. nr 2689 obręb 0010 Chylonia, na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk w skład której wchodzą:
1) Projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego „Budowa skateparku na istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projekt wykonawczy „Budowa skateparku na istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Budowa skateparku na istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 271560,78 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 344956,47 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 271560,78 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-MAG Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366738989
7.3.4) Miejscowość: Garcz
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-17
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 271560,78 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 08.09.2022
Data udostępnienia informacji: 08.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2022 11:25 Aktualizacja treści Tomasz Klein