Budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ulic Niemojewskiego i Drzymały w Gdyni

 Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                       
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Budowę skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ul. Drzymały i ul. Niemojewskiego w Gdyni.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 20%:

3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę FB-JELCZ  Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczynie (80-209) przy ulicy Polnej 45.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    Cena 60% = 52,50 punktów;
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20% =  15 punktów
łączna punktacja oceny oferty = 87,50 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 281.084,77 zł.
 
4.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 02 czerwca 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 26.05.2020
Data udostępnienia informacji: 26.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2020 12:08 Dodanie informacji Anna Urbańska