Budowa ściany urnowej (kolumbarium) na cmentarzu komunalnym przy ul. Witomińskiej w Gdyni - kwatera RIIp1a

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro na: 
„BUDOWĘ ŚCIANY URNOWEJ (KOLUMBARIUM) NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. WITOMIŃSKIEJ W GDYNI – KWATERA RIIp1a”  
NR EZP 01/2015  

działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, o: 


I.     Wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:  

Na wykonawcę zamówienia wybrano firmę: 

RAMEX-BIS” Zakład Budowlany Robert Krupiński
ul. Mierosławskiego 18 (81-198) Pogórze  

Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).  

II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
Cena                 (waga 90%)Termin realizacji (waga 5%)Okres gwarancji (waga 5%) Łączna pkt
 1 SMARTCO Wojciech Orlik80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 15    7,51 pkt      0,50 pkt      0,50 pkt    8,51 pkt
 2MURKAM Usługi Kamieniarsko-Budowlane Leon Czerwiński83-304 Przodkowo, Kawle Dolne 88    7,07 pkt      0,30 pkt 

 0,50 pkt

     7,87 pkt
 3„RAMEX-BIS” Zakład Budowlany Robert Krupiński 81-198 Pogórze, ul. Mierosławskiego 18     9,00 pkt      0,00 pkt 

 0,50 pkt

     9,50 pkt
 4„IMR” Sp. z o.o.Kartoszyno, ul. Leśna 3 84-110 Krokowa     5,79 pkt      0,30 pkt      0,00 pkt     6,09 pkt
       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 19.05.2015
Data udostępnienia informacji: 19.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2015 12:55 Korekta Jarosław Turosz
19.05.2015 12:53 Korekta Jarosław Turosz
19.05.2015 12:50 Dodanie informacji Jarosław Turosz