Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-RadiostacjaRozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Budowę przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni  w dzielnicy Witomino-Radiostacja”.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Mizar Sp. z o.o. z siedzibą w Podbrzeziu Dolnym przy ulicy Juliana Tuwima 3 poczta  Kożuchów (67-120). Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w budowie boisk zewnętrznych o nawierzchni ze sztuczną trawą 10% = 10 punktów;
4)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w budowie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej 10% = 10 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 2.447.594,50 zł.
 
 Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 20 sierpnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2019 15:06 Dodanie informacji Maciej Zaborski