Budowa ogrodzenia na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. K. Górskiego w Gdyni


Gdynia dnia 22 listopada 2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Budowa ogrodzenia na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. K. Górskiego w Gdyni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2011 r. pod numerem: 305003 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265757 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. K. Górskiego w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 roboty budowlane, 45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni, na podstawie i zgodnie z projektem pod nazwą Projekt wydzielenia sektora dla gości, opracowanym przez architekta Marka Kleczkowskiego, (zwanym dalej Projektem) (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, (stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). 3. UWAGA - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w branży architektonicznej (stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ) dotyczą dwóch etapów prac. Ujęta w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dostawa i montaż schodów demontowalnych nie jest objęta niniejszym postępowaniem.4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie ogrodzenia systemowego z siatek zgrzewanych powlekanych o wysokości 2,43 m i długości 36 m, odznaczającego się wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm), pokrytego ochroną antykorozyjną zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznego, wraz z dwoma kompletami wrót z furtkami o wysokości 2,43 m szerokości wrót 4,1 m i furtki 1,1 m, typu MetPol lub równoważne.5. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. 7. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 8. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 9. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, w tym również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 18. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.34.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Wanda Peta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Metalpol, ul. Tatrzańska 7, 84-230 Rumia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177612,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 24624,60
  • Oferta z najniższą ceną: 24624,60 / Oferta z najwyższą ceną: 34440,00
  • Waluta: PLN.


Gdynia, dnia 07 listopada 2011 r.

L.dz. 5975/JB/2011

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Budowę ogrodzenia na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. K. Górskiego w Gdyni" znak sprawy 26/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Wanda Peta
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
"Metalpol"
ul. Tatrzańska 7
84-230 Rumia
24.624,46
2
Mirosław Kopacz
Firma Usługowo Produkcyjna "Protel"
ul. Spółdzielcza 20
84-242 Luzino
34.440,00
 
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Wanda Peta
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
"Metalpol"
ul. Tatrzańska 7
84-230 Rumia
24.624,60
po poprawce rachunkowej
100
2
Mirosław Kopacz
Firma Usługowo Produkcyjna "Protel"
ul. Spółdzielcza 20
84-242 Luzino
34.440,00
71,5
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Wandy Peta prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Metalpol" z siedzibą w Rumii (84-230),  ul. Tatrzańska 7. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 24.624,60 zł.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.11.2011
Data udostępnienia informacji: 07.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.11.2011 14:15 Dodanie informacji Maciej Zaborski
07.11.2011 11:33 Dodanie informacji Maciej Zaborski